Logo Wydziału Filologicznego
Wydział Filologiczny - strona archiwalna Aktualności

WYKŁAD I PROMOCJA KSIĄŻKI

Czytanie i nieszczęście

 
Wykład prof. dr hab. Grażyny TOMASZEWSKIEJ zatytułowany Czytanie i nieszczęście odbył się  16 stycznia na Wydziale Filologicznym UG. Rozważania na temat korzyści i zagrożeń związanych z rozsadzaniem struktur rzeczywistości oraz ucieczki od niej za pomocą czytania, połączone były z krótką prezentacją książki profesorskiej Grażyny Tomaszewskiej zatytułowanej Zagubiona przestrzeń i co dalej... (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013). Przestrzeń „druga” w tej książce, będąca nawiązaniem do tomiku Miłosza (Druga przestrzeń), związana jest z wyobraźniowym trudem człowieka współczesnego poszukującego utraconych kierunkowych wektorów prowadzących do metafizycznej „góry” i „dołu” (nieba, piekła), do przestrzeni sakralnej. Jest nią przestrzeń, w której zostają zniesione granice geograficzne i czasowe, dzięki czemu to, co dawne współistnieje z tym, co teraźniejsze, a także przestrzeń uruchomiona przez lektury cudzych doświadczeń, utrwalonych w literaturze i kulturze. Przestrzeń wyzwolona z ograniczeń czasu i miejsca, byłaby zatem terytorium świata alternatywnego, w którym typowe podziały i reguły nie miałyby znaczenia.
Prof. Tomaszewska pisze o świecie alternatywnym jako miejscu ocalenia, swoistej apokatastazy, współtworzonym zarówno przez materię doświadczenia biograficznego realnych miejsc, osób i zdarzeń, jak i przez materię miejsc, osób i zdarzeń cudzych, tych utrwalonych w literaturze i sztuce, o ile zostaną one głębiej przeżyte.
Autorka twierdzi, że taki rodzaj doświadczenia transcendencji był i pozostaje jednym z głównych elementów budujących naszą tożsamość i pozwalającym na głębszą komunikację z innymi. Bez takiego obcowania z duchami ludzkie życie skazane byłoby na porażającą jednowymiarowość, bo tylko dzięki drugiej przestrzeni nasza potrzeba przejrzystości i pewności koresponduje w sposób naturalny z doświadczeniem niejasności i wątpliwości. Tym niemniej tworzenie „drugiej” przestrzeni jest współcześnie trudniejsze, bo wiele współkreujących ją przez długi czas i porządkujących struktur uległo rozbiciu czy przemieszczeniu. Książka Zagubiona przestrzeń i co dalej... próbuje odsłonić niektóre niepokoje z tym związane.
Wyświetleń: 4131
Ostatnio modyfikowane: 13.02.2014Pozostałe artykuły w tym dziale