Wydział Filologiczny - strona archiwalna Instytuty ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI Studia w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki/ Studying at the Institute Translatoryka I i II stopień I stopień

FILOLOGIA ANGIELSKA I STOPIEŃ, SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA

FILOLOGIA ANGIELSKA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA
 
Filologia angielska - translatoryka
Trzyletnie studia licencjackie oferują studentom możliwość zdobycia umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych, humanistycznych i literackich oraz zapoznania się ze specyfiką zawodu tłumacza. Poza programem praktycznych kursów z przekładu, prowadzonych w nowoczesnym laboratorium językowym, studia oferują program filologiczny, pozwalający studentom uzyskać wysoki stopień znajomości języka angielskiego oraz wiedzy humanistycznej. 
Najlepszym studentom oferuje się praktyki w biurach tłumaczeń, a zwycięzcy dorocznych konkursów translatorskich mogą liczyć na publikację swoich przekładów. Kursy prowadzone są w modułach, co pozwala na intensywne zajęcia i duże zróżnicowanie oferty. Studenci będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich umiejętności zawodowe. Absolwenci będą poszukiwanymi przez rynek specjalistami, przyzwyczajonymi do pracy zespołowej, ciągłego zwiększania swoich kompetencji oraz współpracy z wymagającym klientem.
 
PROGRAM STUDIÓW
 
Łączna liczba punktów ECTS: 180
Czas trwania: 3 lata
Łączna liczba godzin zajęć: 2235
Studia obejmują kilka bloków tematycznych:
1. Przedmioty ogólne (240 h): historia filozofii, język łaciński, język obcy, wychowanie fizyczne
2. Praktyczna nauka języka angielskiego (570 h): fonetyka, kurs zintegrowany, gramatyka praktyczna, Writing / Academic Writing
3. Przedmioty kierunkowe (570 h): historia Anglii, historia USA, kultura brytyjska, kultura amerykańska, wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa, gramatyka historyczna, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, historia literatury angielskiej, historia literatury amerykańskiej, współczesna literatura brytyjska, współczesna literatura amerykańska, literatura i media, technologia informacyjna
4. Przedmioty specjalnościowe
Praktyczna nauka przekładu (510 h): tłumaczenia ogólne, obowiązkowe tłumaczenia specjalistyczne (prawnicze, ekonomiczne, turystyczne, informatyczne), tłumaczenia literackie, tłumaczenia ustne, tłumaczenia do wyboru (specjalistyczne: techniczne, unijne, poświadczone, ekonomiczne, medyczne, literackie i humanistyczne, ustne)
Blok teoretyczny (120 h): teoria przekładu, literaturoznawcze i językoznawcze aspekty przekładu
Proseminarium i seminarium dyplomowe z translatoryki (30h + 60h)
Limit miejsc: 40.
W wypadku większej liczby chętnych o przyjęciu na specjalność translatoryczną decyduje kolejność z listy rankingowej.
 
Opis wybranych kursów
OBOWIĄZKOWE KURSY Z PRAKTYCZNEJ NAUKI PRZEKŁADU
W trakcie kursów studenci zapoznają się z technikami i strategiami tłumaczenia oraz podstawową terminologią i stylistyką poszczególnych dziedzin.
 
IT dla tłumaczy
Kurs Technologia informacyjna dla tłumaczy ma na celu przygotowanie studentów do pracy z niezbędnymi narzędziami informatycznymi, których znajomość stanowi na dzień dzisiejszy podstawowy wymóg dla tłumacza. Kurs obejmuje zaawansowane funkcje edytorów tekstu, pracę z arkuszem kalkulacyjnym i prezentacją elektroniczną, znajomość różnych formatów plików, obsługę systemu Windows w zakresie niezbędnym dla tłumacza, korespondencję elektroniczną z biurem oraz najpopularniejsze programy użytkowe, jak również podstawy języka HTML na potrzeby tworzenia własnej witryny reklamowej.
 
Tłumaczenia ogólne
Przez przekład ogólny rozumiemy tłumaczenie z języka angielskiego na polski tekstów wymagających nie tyle opanowania wyspecjalizowanego słownictwa z konkretnej dziedziny, ile umiejętności samodzielnego i kompetentnego przekładu tekstów humanistycznych. Kurs z tłumaczeń ogólnych ma za zadanie wypracować podstawy warsztatu tłumacza. Zajęcia poświęcone będą opanowaniu umiejętności przekładu poprawnego merytorycznie, gramatycznie i stylistycznie. W pracy ze studentami będzie się zwracać uwagę na różnice interpunkcji angielskiej i polskiej, rejestry językowe, odmienności stylu. Ważne jest wykształcenie właściwych nawyków (korzystanie z odpowiednich słowników i kompendiów) i wychwytywanie podstawowych błędów (przekład słowo w słowo, nadużywanie zdań podrzędnie złożonych z zaimkiem względnym który, monotonia używanych zasobów leksykalnych, itd.). Ponieważ kurs prowadzony jest już w trakcie pierwszego semestru studiów, teksty wybrane do ćwiczeń będą dobierane pod kątem trudności językowej, odpowiadającej aktualnej kompetencji filologicznej studentów.
Tłumaczenia prawnicze
Tłumaczenia prawnicze to jedne z trudniejszych tłumaczeń, które wymagają nie tylko praktycznej orientacji w danej dziedzinie, ale także zrozumienia specyficznego, nierzadko archaicznego języka prawnego, jak i umiejętności radzenia sobie z nieprzystającymi terminami z odmiennych systemów prawnych. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami tekstów z różnych dziedzin prawa, w tym m.in. z aktami prawnymi, umowami, dokumentami urzędowymi, ekspertyzami prawnymi i pełnomocnictwami. Tłumaczenia powiązane będą z intensywną nauką słownictwa prawniczego oraz nabywaniem praktycznej wiedzy o różnicach pomiędzy polskim a brytyjskim i amerykańskim systemem prawnym.
Tłumaczenia ekonomiczne

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią ekonomiczną oraz dokumentami stosowanymi w obrocie gospodarczym. Tłumaczone teksty obejmować będą oferty handlowe, dokumenty finansowe, biznes plany i plany marketingowe oraz inne teksty najczęściej zlecane przez firmy do tłumaczenia (m.in. dot. zarządzania zasobami ludzkimi i rynku nieruchomości). W dalszej części kursu studenci będą tłumaczyć sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych), raporty roczne, raporty i opinie biegłego rewidenta, a także informacje prasowe.
Tłumaczenia turystyczne
 
W trakcie kursu studenci przygotowują tłumaczenia zróżnicowanych tekstów o tematyce turystycznej (fragmenty różnego rodzaju przewodników, folderów i broszur informacyjnych). Ponadto – z uwagi na organizację kursu, koncentrującego się na wybranych krajach europejskich – uczestnicy poszerzają swoją wiedzę na temat poszczególnych kręgów kulturowych, tłumacząc związane z wybranymi krajami teksty prasowe i teksty poświęcone sztuce. Dobór autentycznych tekstów umożliwia zapoznanie się zarówno z tekstami przygotowywanymi przez rodzimych użytkowników języka angielskiego, jak i nierzadko spotykanymi w tej branży tłumaczeniami tekstów powstałych oryginalnie w innym języku.
Tłumaczenia informatyczne
Kurs tłumaczeń informatycznych obejmuje praktyczny przekład tekstów z niezwykle prężnej branży IT, umożliwiając studentom zdobycie doświadczenia w przekładaniu autentycznych tekstów użytkowych o szeroko zakrojonej tematyce komputerowej. Kurs obejmuje także zapoznanie się z niezwykle prężną branżą lokalizacji oprogramowania przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych.

Tłumaczenia literackie
Studenci pracują nad przekładami tekstów literackich z różnych epok – zarówno współczesnych, jak i XIX-wiecznych. W trakcie pracy omawiane są takie zagadnienia jak: 1) określenie i uchwycenie rejestru językowego, 2) naturalność brzmienia tekstu przełożonego i zjawisko nieizomorficzności struktur, 3) swoboda tłumacza i pojęcie wierności w przekładzie.
Szczególna uwaga zwracana jest na zharmonizowanie trzech kluczowych kodów stanowiących o wartości tłumaczonego dzieła: 1) leksykalno-semantycznego, 2) kulturowego, 3) estetycznego. Przy omawianiu i tłumaczeniu kwestii kulturowych omawiany jest ściśle z nimi związany problem nieprzekładalności (częściowej lub całkowitej). Studenci uczą się identyfikować poszczególne rejestry językowe oraz znajdować dla nich najbardziej adekwatne odpowiedniki w języku docelowym. Co więcej, uczą się konsekwencji w stosowaniu ustalonego rejestru, czyli unikania zjawiska łączenia rejestrów (poza przypadkami, gdy łączenie takie jest zamierzone przez autora).
Drugą istotną umiejętnością ćwiczoną podczas zajęć jest, , uwolnienie się od tyranii oryginału”, czyli uświadomienie sobie, że – w związku ze specyfiką każdego języka – odchodzenie od kształtu oryginału stanowi element wierności tłumacza wobec przekładanego tekstu. Kolejnym istotnym punktem jest zrozumienie, że odpowiedniki zawarte w słownikach dwujęzycznych stanowią jedynie punkt wyjścia do własnej pracy nad odczytywaniem tekstu i jego rekonstrukcją.
 
Tłumaczenia ustne
Tłumaczenia ustne to złożony proces wymagający niezwykłej koordynacji zmysłów słuchu i mowy, przy jednoczesnym zrozumieniu tekstu i jego przekładzie na drugi język. Zasadniczo rozróżnia się 2 rodzaje tłumaczenia ustnego: konsekutywne i symultaniczne. W tłumaczeniu konsekutywnym najpierw wysłuchuje się tekstu w oryginale, a następnie przekłada się go na język obcy, przy czym zależnie od kontekstu tekst oryginalny może trwać od kilku sekund do kilku minut. Zawsze jednak będzie on wymagać od tłumacza doskonałego warsztatu opartego, oprócz doskonałej znajomości języków roboczych, na świetnej pamięci i umiejętności notowania. W tłumaczeniu symultanicznym rozróżniamy zasadniczo tłumaczenie kabinowe i szeptane. W obu przypadkach tłumaczenie to polega na niemalże jednoczesnym słuchaniu, zrozumieniu i tłumaczeniu tekstu źródłowego. Celem kursu jest wprowadzenie studentów do świata tłumaczeń ustnych. Zajęcia obejmować będą: ćwiczenia na pamięć, praktyczne zajęcia z tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego, naukę notowania, ćwiczenia głosu, elementy wiedzy praktycznej i etyki zawodowej tłumacza.
PRZYKŁADOWE KURSY Z PRAKTYCZNEJ NAUKI PRZEKŁADU DO WYBORU (łącznie 10 kursów)

Tłumaczenia techniczne

Specjalistyczny przekład tekstów to złożony świat śrubek, przekładni i turbin. Obejmuje on teksty proste, jak instrukcje obsługi, oraz złożone, jak specyfikacje techniczne; standardowe schematy, jak karty charakterystyk, oraz teksty niestandardowe, jak na przykład podręcznik z typografii. To właśnie ten typ tłumaczeń najlepiej oddaje charakterystykę zawodu tłumacza, wymagając stałej konsultacji z ekspertami, ciągłej pracy nad warsztatem oraz własną wiedzą. Jest to także bardzo wdzięczna dyscyplina tłumaczeń odpłacająca z nawiązką każdemu, kogo ciekawi świat. Celem kursu jest wprowadzenie do podstaw tłumaczenia technicznego. Zajęcia obejmować będą elementy techniki pracy tłumacza, elementy wiedzy fachowej z wybranych dziedzin, zajęcia praktyczne.

Tłumaczenia unijne

Akty prawa unijnego uchwalane są obecnie w 23 językach urzędowych, przy czym wszystkie wersje językowe mają status oryginału. W rzeczywistości akt prawny jest przygotowywany w jednym języku roboczym, a następnie tłumaczony na pozostałe języki. Zasada ta narzuca pewne ograniczenia zarówno na tekst wyjściowy, który musi być tak sformułowany, aby był przetłumaczalny na pozostałe 22 języki, jak i na tłumaczenia, które muszą gwarantować jednolitą interpretację i stosowanie prawa na terenie całej Unii Europejskiej. Tłumaczenia unijne to także orzecznictwo sądów europejskich, niezliczone raporty przygotowywane na potrzeby instytucji wspólnotowych, jak i obsługa projektów finansowanych przez Unię. Wraz z przystąpieniem Polski do UE jest to bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina tłumaczeń.

Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenia poświadczone - popularnie zwane tłumaczeniami przysięgłymi - mogą wykonywać osoby, które po zdaniu egzaminu ministerialnego nabyły uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły pracuje na zlecenie organów państwowych (policja, sądy i prokuratura) oraz klientów indywidualnych. W ramach modułu studenci zapoznają się z zasadami wykonywania i prawidłowego opisu tłumaczeń poświadczonych. W zakres omawianych tekstów wejdą dokumenty metrykalne (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu), dyplomy, zaświadczenia o niekaralności i akty notarialne (Tłumaczenia poświadczone 1). Pozostałe kursy wchodzące w skład modułu obejmują prawo handlowe oraz dokumenty z zakresu prawa karnego i prawa procesowego, których znajomość jest wymagana na egzaminie na tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia medyczne
Celem kursu jest praktyczne i wszechstronne przygotowanie adeptów sztuki przekładu do pracy nad tekstami medycznymi. Kurs ma charakter warsztatów, w ciągu których studenci tłumaczą teksty z zakresu medycyny ogólnej, kardiologii, onkologii, alergologii, dermatologii, genetyki i innych dziedzin medycyny, oraz biologii, farmakologii, kosmetologii i dietetyki. Teksty przekładane w ramach kursu różnią się nie tylko tematyką, ale też stopniem fachowości i celem, któremu mają służyć – znajdują się więc wśród nich zarówno materiały przeznaczone dla pacjentów, jak i dla specjalistów danych dziedzin. W związku ze specyfiką przekładu medycznego szczegółowe cele kursu obejmują opanowanie technik tłumaczenia, terminologii fachowej i zdobycie ogólnej wiedzy związanej z biologią człowieka, jak również podkreślenie znaczenia odpowiedzialności tłumacza, aspektów etycznych i zachowania poufności danych. W czasie kursu studenci poznają rozmaite narzędzia pomocne w pracy nad tłumaczeniami medycznymi – słowniki, prasę i literaturę fachową, związaną bezpośrednio z daną dziedziną.
Tłumaczenia humanistyczne 1
Studenci pracują nad przekładami tekstów humanistycznych z różnych dziedzin: historii literatury, krytyki literackiej, filozofii religii, historii myśli społecznej, psychologii języka, filozofii i logiki, historii wychowania i socjologii. Wybrane teksty lub ich fragmenty są przez nich tłumaczone w domu, a podczas zajęć odbywa się drobiazgowa analiza przełożonych fragmentów, a cała grupa próbuje ustalić najlepszą i definitywną wersję tłumaczenia. Przygotowując przekłady kolejnych tekstów, studenci uczą się, że odpowiedniki zawarte w słownikach dwujęzycznych stanowią jedynie punkt wyjścia do własnej pracy nad odczytywaniem tekstu i jego rekonstrukcją.
 
Tłumaczenia humanistyczne 2
Kurs ma na celu zaznajomienie studentów ze specyfiką tekstów poświęconych sztuce współczesnej. Fragmenty tekstów dobrane są w taki sposób, aby zobrazować różnorodność stylistyczną tego typu dyskursu. Tłumaczenia obejmują listy, biografie i recenzje, jak również eseje, prace naukowe oraz fragmenty wypowiedzi artystycznych. Podczas zajęć doskonalone są umiejętności związane z analizą oraz interpretacją przekładanych tekstów. Wprowadzane są również podstawowe zagadnienia związane z przekładem intersemiotycznym. Kurs ma ponadto pielęgnować potrzebę obcowania ze sztuką współczesną, a zatem poszerzać humanistyczne kompetencje tłumaczy.
Tłumaczenia ekonomiczne 2
Celem kursu jest zapoznanie studentów z terminologią występującą w dokumentach bankowych. Tłumaczone teksty będą obejmować oferty m.in. kredytowe i depozytowe, gwarancje bankowe, regulaminy i formularze bankowe. Dalsza część kurs będzie poświęcona dokumentom związanym z giełdą i rynkiem finansowym. Studenci będą tłumaczyć prospekty emisyjne akcji i funduszy inwestycyjnych, dokumenty związane z venture capital, funduszami hedgingowymi, faktoringiem oraz bankowością inwestycyjną.
Wyświetleń: 25173
Ostatnio modyfikowane: 29.07.2010