Wydział Filologiczny - strona archiwalna Instytuty FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ Katedry i kierunki badawcze

Katedry i kierunki badawcze w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

 
Katedra Języków Wschodniosłowiańskich i Translatoryki
(Division of Eastern-Slavic Languages and Translation Studies)
Kierownik: prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga, tel. 523-25-97
 
Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka
(Division of Communication Pragmatics and Language Acquisition)
Kierownik: prof., dr hab. Franciszek Apanowicz, tel. 523-21-34
 
Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej
(Division of Russian Studies, Russian Literature and Culture)
Kierownik: prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak, tel. 523 22 02 
 
 
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki została utworzona we wrześniu 2011 roku poprzez połączenie dwóch jednostek organizacyjnych: Zakładu Języków Wschodniosłowiańskich oraz Zakładu Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej.
Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni Katedry:
 • prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga – Kierownik
 • prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska
 • prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa
 • dr Magdalena Jaszczewska
 • dr Ewa Konefał
 • dr Tatiana Siniawska-Sujkowska
 • dr Wanda Stec
 • dr Katarzyna Wojan
 
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki aktywnie realizuje działalność dydaktyczną i naukową oraz kształci kadrę naukową. Dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku filologia rosyjska realizowane są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów językoznawczych oraz translatorycznych. Pracownicy Katedry corocznie prowadzą seminaria licencjackie i magisterskie, mogąc poszczycić się wypromowaniem licznego grona osób z tytułem zawodowym licencjata i magistra filologii rosyjskiej. 
W ramach realizowanej w Katedrze specjalności „Język biznesu i translatoryka” studenci I stopnia filologii rosyjskiej poznają specjalistyczne słownictwo rosyjskie z szeroko rozumianej sfery biznesu, analizują dokumenty prawne, zgłębiają tajniki korespondencji handlowej, kształtują umiejętności aktywnego i skutecznego komunikowania się z partnerem wschodnim przy uwzględnieniu czynników międzykulturowych, a także poznają teoretyczne i praktyczne podstawy przekładu różnego typu tekstów (użytkowych, specjalistycznych, mówionych, literackich). Program kształcenia daje im możliwość zapoznania się z realiami społeczno-gospodarczymi współczesnej Rosji i obszaru rosyjskojęzycznego. Zajęcia dydaktyczne na specjalności są prowadzone w języku rosyjskim, co umożliwia studentom biegłe opanowanie rosyjskiego języka biznesu jako narzędzia przyszłej pracy oraz zdobycie umiejętności w zakresie tłumaczenia ustnego oraz pisemnego. Ukończenie filologii rosyjskiej ze specjalnością „Język biznesu i translatoryka” daje naszym absolwentom realną szansę na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia w szeroko rozumianej sferze biznesu – w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach z branży produkcji, handlu i usług utrzymujących kontakty biznesowe z Rosją; w turystyce i hotelarstwie; w instytucjach i organizacjach współpracujących z Rosją i krajami obszaru rosyjskojęzycznego, a także solidne podstawy do wykonywania tak cenionego, ale i niezwykle odpowiedzialnego zawodu tłumacza.
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki aktywnie wspiera rozwój obecnej i przyszłej kadry naukowej: jej pracownicy systematycznie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych, wyniki swoich badań publikują w renomowanych periodykach naukowych, są członkami polskich i zagranicznych towarzystw i rad naukowych oraz kolegiów redakcyjnych czasopism, trzej samodzielni pracownicy naukowi pełnią funkcje opiekunów naukowych uczestników filologicznych studiów doktoranckich. 
Pracownicy Katedry są organizatorami cykli międzynarodowych konferencji naukowych: „Słowo – z perspektywy językoznawcy i tłumacza” oraz „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”. Uczestniczą również w realizacji projektów w ramach współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury oraz Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku. Organizowane są konkursy translatoryczne, które przyciągają uwagę nie tylko studentów rusycystyki, ale również szerszego grona sympatyków języka rosyjskiego. Dużą rolę w działalności Katedry odgrywa współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami akademickimi.
Jedną z form działalności Katedry jest praktyka przekładu – pracownicy współpracują z biurami tłumaczeń w kraju i za granicą, są członkami stowarzyszeń zawodowych tłumaczy, zajmują się tłumaczeniem konferencyjnym (symultanicznym i konsekutywnym), wykonują zawód tłumacza przysięgłego, a także pełnią rolę konsultanta Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na tłumacza przysięgłego.
Pracownicy Katedry są opiekunami studenckich kół naukowych działających w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, w ramach których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania: Koła Naukowego Rusycystów Translatoryków i Leksykografów Translationis oraz Koła Naukowego Wiedzy o Dyplomacji Rosji. Dr T. Siniawska-Sujkowska jest koordynatorem ds. programu Erasmus w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej.
Pracownicy Katedry Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki mogą poszczycić się bogatym dorobkiem naukowym w zakresie językoznawstwa, translatoryki i komunikacji międzykulturowej.
Badania prof. UG, dr hab. Zoi Nowożenowej dotyczą problematyki lingwistyki funkcjonalnej: w tym aspekcie rozpatrywane są jednostki składniowe (przede wszystkim zdanie czasownikowe) i formacje dyskursywne (dyskurs publicystyczny, dyskurs świadomości irracjonalnej, dyskurs pragmatyczny i in.). Szczególny nacisk kładzie się na analizę specyfiki gatunków, tekstów, parametrów i jednostek dyskursów. Zagadnienia te rozpatrywane są również w ujęciu translatorycznym.
Badania prof. UG, dr hab. Alicji Pstygi koncentrują się wokół obserwacji polskiego i rosyjskiego dyskursu publicznego, zwłaszcza języka mediów, z uwzględnieniem problematyki innowacji leksykalnych oraz aspektów słowotwórczych semantycznej organizacji tekstów, a także teorii (w tym krytyki) i praktyki przekładu rosyjskich tekstów medialnych na język polski.
Dr Magdalena Jaszczewska zajmuje się badaniami naukowymi paremiologii i paremiografii języka rosyjskiego i polskiego. Paremie (w szczególności przysłowia kalendarzowe) są rozpatrywane przez nią w aspekcie porównawczym na tle kulturowym, z wykorzystaniem dorobku etnoligwistyki, etnografii, historii oraz socjologii.
Zainteresowania naukowe dr Ewy Konefał skupiają się wokół współczesnego rosyjskiego tekstu prasowego oraz jego roli w komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej. Jako materiał badawczy wykorzystywane są rosyjskie publikacje (informacyjne i publicystyczne) oraz ich przedruki zamieszczane na łamach polskiego tygodnika „Forum”.
Zainteresowania naukowe dr Tatiany Siniawskiej-Sujkowskiej obejmują teorię i praktykę przekładu tekstów specjalistycznych (naukowych, technicznych, prawnych i prawniczych), zagadnienia przekładu audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przekładu potocznej odmiany języka rosyjskiego (sygnały metakomunikacyjne, slang, kolokwializmy itd.).
Dr Wanda Stec zajmuje się językoznawstwem konfrontatywnym polsko-rosyjskim, w szczególności badaniem leksyki specjalistycznej (terminologii i nomenklatury) w aspekcie porównawczym, w tym interdyscyplinarnymi badaniami nazewnictwa roślin leczniczych (semantyka, słowotwórstwo), a także, jako tłumacz – praktyką przekładu specjalistycznego. 
Dziedziny badawcze dr Katarzyny Wojan to leksykografia translatoryczna (teoria i praktyka), terminografia, historia słownikarstwa, bibliografistyka, semantyka leksykalna ze szczególnym uwzględnieniem relacji niejednoznaczności w języku i tekście (języki słowiańskie i ugrofińskie), problemy kontaktologii lingwistycznej, przekładoznawstwo, a także międzyjęzykowa konfrontacja akustyki mowy.
Zapraszamy studentów filologii rosyjskiej do wyboru specjalności „Język biznesu i translatoryka”!
Naprawdę warto zainwestować w siebie!
 

Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka
 • prof. dr hab. Franciszek Apanowicz – kierownik
 • prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska
 • dr Anna Hau
 • dr Tatiana Kopac
 • dr Joanna Mampe
 • dr Żanna Sładkiewicz
 • mgr Katarzyna Wądołowska-Lesner
 • mgr Ewa Falkiewicz
 • mgr Olga Jershowa
 • mgr Małgorzata Marciszewska
 • mgr Ewa Rudziecka
 • mgr Teresa Szymanik
Katedra prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Działalność dydaktyczna dotyczy:
 • Prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka rosyjskiego na poziomie filologicznym
 • Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach wszystkich poziomów
 • Prowadzenie przedmiotów z psycholingwistyki, akwizycji języka, pragmatyki komunikacyjnej, podstaw badań empirycznych, informatyki innych.
 • Prowadzenie seminariów magisterskich i licencjackich.
Działalność naukowa Katedry obejmuje szeroki krąg zagadnień, odnoszących się do procesów akwizycji umiejętności językowych, kompetencji komunikacyjnej na gruncie języka obcego, jako nowego środka porozumiewania. Stąd tak szerokie spektrum badań, dotyczących różnorodnych aspektów tych zagadnień – lingwistycznych, psycholingwistycznych, socjolingwistycznych, kognitywnych, kulturoznawczych (inaczej – międzykulturowych), glottodydaktycznych, metodycznych i innych. Odniesienie do tych aspektów określa nowe kierunki badań, pozwalające na szczegółowe i nowatorskie ujęcie problematyki: sprawności czytania w języku ojczystym i obcym, czytelności tekstu, potrzeb językowych i ich związków z motywacją uczenia się zależnie od narodowości i uwarunkowań polityczno-gospodarczych, z drugiej strony, analiz tzw. osobowości językowej, jej struktury i asocjacyjnych odniesień w aspekcie kognitywnym i psycholingwistycznym, różnych form tekstowego ujęcia kognitywnego w kontekście komunikacji międzyjęzykowej. Istotnym przedmiotem badań jest leksyka, rozpatrywana pod kątem potrzeb i zadań glottodydaktyki, leksykografii i socjolingwistyki. W centrum uwagi badawczej i dydaktycznej znajduje się przede wszystkim praktyczna nauka języka rosyjskiego, jako nowego środka komunikacji językowej, narzędzia poznania i propagowania wiedzy o Rosji, jej języku, kulturze, religii, teatrze, filmie i muzyce itd. Stąd ustalenie zależności między nauczaniem języka a praktyką komunikacyjną, przygotowanie i wykorzystanie interaktywnych, multimedialnych, komputerowych pomocy naukowych i ich wpływu na efektywność nauczania i uczenia się, Warto podkreślić, że większość badań prowadzonych w ramach pracy Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka ma charakter empiryczny i pragmatyczny.
 • W dorobku naukowym prof. UG, dr hab. Marceliny Grabskiej, znajdują się prace z zakresu: glottodydaktyki, psycho-socjolingwistyki, leksykografii. Zagadnienia szczegółowe to: czytanie tekstów obcojęzycznych, rozpoznawanie i przyswajanie leksyki, rosyjsko-polskie paralele leksykalne, asocjacje leksykalne, psycho-socjolingwistyczne portrety kobiet i mężczyzn w aspekcie międzykulturowym. prof. UG, dr. hab. Marcelina Grabka, prowadzi seminaria magisterskie o tematyce glottodydaktycznej, psycholingwistycznej; jest promotorem i recenzentem prac doktorskich, redaguje i opiniuje pozycje wydawnicze oraz wydaje opinie naukowe.
 • Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, typy osobowości językowych, gatunki mowy w komunikacji międzykulturowej, styl publicystyczny, konceptualne wyrażenie językowego obrazu świata (aspekt socjo-psycholingwistyczny, kognitywny i międzykulturowy) znajdują oryginalne ujęcia w wielu pracach dr Żanny Sładkiewicz.
 • Dr Joanna Mampe bada aspekty komunikacji międzykulturowej, pragmatyki komunikacyjnej i glottodydaktyki. Szczególne miejsce w jej pracach zajmują zbiory rozmyte. Ten problem dr Joanna Mampe zgłębiła dokładnie w świetle socjo-psycho-metrycznych badań asocjacyjnych.
 • Problemy glottodydaktyczne – motywacja w nauczaniu języka obcego, potrzeby komunikacyjne i językowe oraz zagadnienia psycholingwistyki i socjolingwistyki są przedmiotem zainteresowań i badań empirycznych dr Anny Hau.
 • Mgr Katarzyna Wądołowska-Lessner, poza zagadnieniami ogólno-glottodydaltycznymi, zajęła się niepodejmowanym jeszcze w literaturze przedmiotu problemem czytelności tekstu.
 • Przed wyborem konkretnej linii badań naukowych stoi mgr Małgorzata Marciszewska, której zainteresowania związane są z nauczaniem fonetyki.
 • Pani mgr Olga Jershowa podjęła leksykograficzne prace badawcze w ramach Pracowni Leksykograficzno-Bibliograficznej.
http://www.fil.ug.edu.pl/upload/files/1874/pracownia_lek-bibl_-_wojan.pdf
 
Jednym z założeń edukacji na poziomie szkoły wyższej jest przygotowanie studentów nie tylko do pracy zawodowej, ale także wdrożenie do badań i analiz naukowych. Różnorodny zakres tematyczny badań pracowników pozwala na odpowiednie ukierunkowanie badawcze w pracach dyplomowych licencjackich studentów. Nasi studenci ramach seminariów magisterskich i licencjackich prowadzą szerokie badania, głównie empiryczne) bezpośrednio odnoszące się do tematyki badawczej pracowników naukowych. Studenci ci biorą udział w międzynarodowych konferencjach przedstawiając rezultaty swoich rozważań naukowych i wyników badań.
 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry mają w swoim dorobku liczne artykuły publikowane w wydawnictwach i czasopismach krajowych i zagranicznych. Swoje osiągnięcia naukowe i rezultaty badań przedstawiają na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.
Katedra Pragmatyki Komunikacyjnej i Akwizycji Języka jest organizatorem międzynarodowych konferencji:
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Współzależność języków słowiańskich – aspekt lingwistyczny i glottodydaktyczny, Jurata 1996 (organizacja: Janina Bartoszewska i Marcelina Grabska)
 • Cykliczne międzynarodowe interdyscyplinarne konferencje naukowe Leksyka w komunikacji językowej (I – Łączyno, 1998, II – Stawiska, 2001, Jastrzębia Góra - 2008). Ideą tych konferencji jest prezentacja zainteresowań i osiągnięć badawczych jej uczestników – przedstawicieli rożnych orientacji językowych: slawistów (polonistów, rusycystów i innych), anglistów, germanistów, romanistów itd., reprezentujących różne kierunki badawcze (literaturoznawstwo, glottodydaktyka, leksykologia, leksykografia, lingwistyka komunikacyjna itp.), a także socjologów, psychologów, semiotyków, kulturologów i matematyków. W konferencjach wzięło udział wielu naukowców z zagranicy (Belgia, Białoruś, Łotwa, Niemcy, Rosja, Ukraina) i z Polski.
Poplonem tych konferencji są wydania publikacji, w tym w wersji internetowej:
 • Cykl wydawniczy: „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej, red. M. Grabska, Gdańsk 2001, 2004, 2011.
W Katedrze były wielokrotnie prowadzone seminaria dla pracowników i studentów, na których znani naukowcy krajowi i zagraniczni przedstawiali istotne problemy lingwokulturowe, glottodydaktyczne, socjolingwistyczne, metodyczne itp.
Katedra współpracuje z kilkoma ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą. Organizuje praktyki językowe dla studentów w krajach rosyjskojęzycznych, a także prowadzi opiekę nad stażystami z Europy Wschodniej, którzy otrzymali stypendia na staż naukowy w Polsce.
Pracownicy naszej Katedry uczestniczą w pracach Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku w ramach działalności Klubu Nauczycieli Języka Rosyjskiego, gdzie następuje wymiana doświadczeń nauczycieli rusycystów z województwa pomorskiego. Klub pełni rolę "vademecum" nauczyciela, służy radą i pomocą, umożliwia dostęp do informacji z zakresu metodyki nauczania języka rosyjskiego, literatury rosyjskiej i kultury. W ramach spotkań z pracownikami Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka nauczyciele wzbogacają własny warsztat pracy, pogłębiają wiedzę merytoryczną.
Bardzo aktualne są prace nad nowym programem nauczania języka rosyjskiego w ramach zajęć praktycznych z tego języka dla kursu początkującego. Nowy program nauczania dla tak zwanych grup zerowych (bez znajomości języka) został, jako pierwszy w Polsce, wprowadzony w 1998 w tak zwanym systemie modułowym. Nauczanie języka rosyjskiego od podstaw na rusycystycznych studiach filologicznych, sprzyja wyrównaniu i zwiększeniu szans edukacyjnych absolwentów szkół średnich, którzy nie mięli możliwości uczenia się tego języka w szkole. Nasza inicjatywa spotkała się z szerokim zainteresowaniem w środowisku Pomorza (i nie tylko) - ogólnie 80% naszych studentów rozpoczyna dopiero na studiach naukę języka rosyjskiego, a przyjmujemy rocznie ponad 200 osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Prezentacja i dyskusja nad naszym programem odbyła się podczas zorganizowanego ogólnopolskiego seminarium rusycystycznego „Akredytacja, standardy, organizacja studiów rusycystycznych Polsce II”, temat: „Kształcenie filologów na poziomie zerowym” – Gdańsk – Garczyn, czerwiec 2003.
Przez pracowników Katedry prowadzonych jest wiele zajęć o charakterze pragmatycznym, gdzie kształtowane są potrzebne w przyszłości umiejętności praktyczne. W tym: percepcja (czytanie) i redakcja tekstów, posługiwanie się technologiami informatycznymi, propagowanie wiedzy, retoryka itp.
Ważna imprezą środowiskową, która już osiąga istotne sukcesy, jest "Dyktando". Impreza ta organizowana przez Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, przy współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie i Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku oraz przy znacznym poparciu Władz Dziekańskich i Rektoratu. "Dyktando" stało się już znaną imprezą cykliczną, która przyczynia się do promowania Filologii Rosyjskiej i Rosjoznawstwa wśród licealistów. Konkurs i imprezy towarzyszące (filmy, występy artystyczne) służą też poznawaniu piękna języka rosyjskiego oraz kultury rosyjskiej. Analogiczny konkurs "Dyktando" z języka polskiego jest prowadzony co roku w Kaliningradzie. Po raz pierwszy Konkurs języka rosyjskiego – Dyktando był zorganizowany w 2007 r. z udziałem nauczycieli oraz Władz naszego i Kaliningradzkiego Uniwersytetu. Do konkursu przystąpiło wówczas 60 uczniów trójmiejskich szkół licealnych. Od tego czasu znacznie wzrosła liczba zainteresowanych Dyktandem Uczestników. W tym roku było ich 250. Zapraszamy do udziału w tej bardzo już popularnej imprezie. Nagrody są imponując! Laureatom Dyktanda Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta funduje kilkudniowy, atrakcyjny pobyt w Kaliningradzie.
 
W 2012 roku odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowej Olimpiady „Języka rosyjskiego, literatury i kultury Rosji”, która była organizowana przez Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Przygotowaniem studentów zajmowali się również pracownicy naszej Katedry. Olimpiada była prowadzona przez on-line, a wzięło w niej udział 250 studentów europejskich uniwersytetów. Finał Olimpiady odbył się w Kaliningradzie. Nasi studenci zostali laureatami tej Olimpiady!
Studenci Instytutu, przygotowywani głównie przez pracowników Katedry, biorą udział w ogólnopolskich recytatorskich konkursach poezji rosyjskiej w Krakowie, gdzie zajmują wysokie miejsca. Podobnie zespół wokalno-muzyczny, prowadzony przez mgr Ludmiłę Górską zdobył nagrody Grad Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Szczecinie (2005 i 2006 r.). W bieżącym roku akademickim Pani dr Tatiana Kopac ma zamiar utworzyć zespół wokalny – prosimy studentów o zgłaszanie się.
Katedra posiada duży zbiór materiałów multimedialnych: audioteksty (słuchowiska, powieści, reportaże itp.) w wykonaniu czołowych aktorów rosyjskich, filmoteka współczesna i klasyczna (ponad 100 filmów), zbiory piosenek – nagrania archiwalne i współczesne, zbiory e-booków literatury pięknej, naukowej i podręczników. Posiada także obszerny zbiór materiałów, który obejmuje wiele teczek tematycznych, takich jak: rosyjskie malarstwo, muzyka, balet, rzeźba, architektura, prawo, religia i inne.
Specjalizacja nauczycielska:
Specjalność – Nauczyciel języka rosyjskiego
(informacja o specjalizacji)
 
Specjalizacja nauczycielska przygotowuje studenta do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie specjalności głównej oraz specjalności dodatkowej zgodnie ze jej standardami kształcenia. Specjalność obejmuje kształcenie pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne. W ramach specjalności student odbywa praktykę pedagogiczną i seminarium dyplomowe.
Co daje specjalizacja nauczycielska?
 • Uzyskanie uprawnień państwowych (ministerialnych)
 • Przygotowanie zawodowe
 • Poszerzenie obszaru wiedzy
 
 1. Uzyskanie uprawnień państwowych (ministerialnych) do wykonywania zawodu nauczyciela
Uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela, jak i w każdym innym zawodzie, są ściśle określone przez odpowiednie przepisy ministerialne. Tego zawodu nie można zdobyć na krótkotrwałych kursach – jest potrzebny dwuletni proces kształcenia, który oferuje Wam Uczelnia w ramach licencjackich studiów zawodowych. Po jego ukończeniu możecie wykonywać zawód nauczyciela, podjąć pracę w szkołach i na kursach, tworzyć własne szkoły i kursy. Natomiast bez ukończenia tej specjalizacji nie będziecie dopuszczeni do jakichkolwiek form nauczania. Podkreślmy, jest to jedyna specjalizacja dająca konkretny zawód, do którego wykonywania można przystąpić bezpośrednio po studiach bez dodatkowych, koniecznych egzaminów i weryfikacji.
 1. Przygotowanie zawodowe
Kształcenie nauczyciela na studiach licencjackich odbywa się wg Standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ukazanych w rozporządzeniu MENiS) i obejmuje:
 1. przygotowanie do nauczania przedmiotu w ramach specjalności;
 2. kształcenie pedagogiczne (nauczycielskie);
 3. kształcenie w zakresie technologii dydaktycznej;
 4. praktyki szkolne.
Kształcenie studenta – przyszłego nauczyciela, przygotowuje go do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań szkoły, daje mu wiedzę o uczniu i środowisku szkolnym, o procesach społeczno-kulturowych i psychologicznych. Nauczyciel ten jest przygotowany do stworzenia ofertę edukacyjnej, posiada umiejętności właściwego posługiwania się głosem i właściwego stosowania środków wyrazu w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, potrafi wykorzystywać technologię informacyjną w nauczaniu przedmiotu oraz w procesie samokształcenia, umie posługiwać się przepisami prawa oświatowego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu itp. Te i pozostałe umiejętności są bardzo przydatne nie tylko do pracy w szkole, ale również w innych dziedzinach życia. 
 1. Poszerzenie horyzontów wiedzy humanistycznej (poza lingwistycznej)
W ramach specjalizacji nauczycielskiej wprowadza się szereg bardzo ciekawych przedmiotów nauczania, sięgających daleko poza krąg wiedzy czysto lingwistycznej. Przedmioty bezpośrednio odnoszące się do procesów kształcenia i wychowania to PedagogikaMetodyka nauczania języków obcych. Druga grupa przedmiotów: Psychologia, Prawo oświatowe – odnosi się do ważnych aspektów pracy z uczniem, pracy w szkole, regulując, etyczne i prawne przejawy profesjonalnej powinności nauczyciela. Bardzo pożyteczne zajęcia z Emisji głosu pomogą Wam koordynować czynności oddychania, fonacji i artykulacji, pomogą zwiększyć siłę głosu. Człowiek z silniejszym głosem staje się bardziej pewnym siebie, a zwiększając siłę swojego głosu, ma większą możliwość wpływania na innych. Nie bez znaczenia dla przyszłego nauczyciela (i nie tylko) jest opanowanie podstaw retoryki, co pomoże w przyszłości w prowadzeniu rozmów i w wystąpieniach publicznych.
W 2010 roku Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji języka nawiązał współpracę z sześcioma wydawnictwami. Wydawnictwa: Edgard, Langenscheidt, REA, WSiP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ufundowały nagrody dla laureatów konkursu Dyktando 2010.
Pracownicy Katedry zadeklarowali, że będą korzystać z podręczników oraz atrakcyjnych pomocy dydaktycznych wydawnictw WSZiP (Rosjoznawstwo, Filologia rosyjska – studia niestacjonarne) oraz WSiP (Filologia rosyjska – studia stacjonarne).
Studenci specjalizacji nauczycielskiej wraz z opiekunem praktyk pedagogicznych uczestniczyli w warsztatach i wykładach dla nauczycieli języka rosyjskiego zorganizowanych przez Wydawnictwo WSiP:
Rosyjski w gimnazjum. Dobry początek i kontynuacja. Cykle ЭХО i BPEMEHA Pracownicy Katedry współpracują z pracownikami naukowymi Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Институт русского языка и культуры). Biorą udział w spotkaniach poświęconych zagadnieniom merytoryczno-regulaminowym, dotyczącym stopnia trudności konkursu z języka rosyjskiego Dyktando i regulaminu wyłaniania laureatów.
Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka współpracuje również z wieloma szkołami. W ramach organizacji semestralnych praktyk pedagogicznych współpracujemy z IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz Zespołem Ogólnokształcących Szkół Sportowych w Gdańsku, natomiast w ramach organizacji miesięcznych praktyk pedagogicznych ze szkołami z całej Polski. Stąd zapewniamy miejsca w szkołach na praktykach pedagogicznych.

Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej
 
Kierownik Katedry - prof. UG dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak
Pracownicy Katedry:
 • prof. dr hab. Franciszek Apanowicz
 • prof. UG dr hab. Tadeusz Bogdanowicz
 • prof. UG dr hab. Ludmiła Jankowska
 • prof. UG dr hab. Monika Rzeczycka
 • dr Katarzyna Arciszewska
 • dr Liliana Kalita
 • dr Diana Oboleńska
 • dr Urszula Patocka-Sigłowy
 • mgr Magdalena Kruk
Współpracownicy Katedry (Instytut Historii UG): prof. UG dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG dr hab. Franciszek Nowiński, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, dr Piotr Koprowski, dr hab. Arkadiusz Janicki.
Współpracownicy Katedry (w ramach godzin zleconych): dr Lucyna Kapała, dr Stanisław Ulaszek, dr Katarzyna Vitkovska, mgr Maria Bindas, mgr Roman Daszczyński.
Katedra korzysta również z naukowo dydaktycznej pomocy innych wydziałów: Wydziału Ekonomii prof. dr hab. Anna Kisiel-Łowczyc, dr Renata Orłowska, dr Iwona Sobol, Wydziału Prawa i Administracji (prof. dr hab. Dariusz Szopper), Wydziału Nauk Społecznych (prof. dr hab Bogusław Żyłko).
Katedra obsługuje naukowo i dydaktycznie dwa kierunki studiów: rosjoznawstwo i filologię rosyjską. Przy czym Katedrze podlegają całkowicie studia rosjoznawcze. W zakres obowiązków Katedry wchodzi również nauczanie języków obcych: angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego i innych (jeśli zajdzie taka potrzeba). Działalność naukowa Katedry obejmuje duży zakres dyscyplin: rosjoznawczy, literaturoznawczych, medioznawczych, językoznawczych, historycznych i ekonomicznych. Daje to możliwość prowadzenia specjalizacji literackiej, biznesowo-gospodarczej i medioznawczej.
Działalność naukowa Katedry z zakresu literaturoznawstwa obejmuje okres od literatury staroruskiej po współczesność. Literatura religijna dawnych Słowian, a zwłaszcza Starej Rusi dziedzictwo literatury i kultury staropolskiej na Rusi Moskiewskiej w XVI i XVII wieku stanowi przedmiot badań prof. UG dr hab. Ludmiły Jankowskiej. Rosyjską literaturą przełomu XIX i XX wieku, literaturą porównawczą i powszechną zajmuje się prof. UG dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak. Rosyjski modernizm badają także prof. UG dr hab.Monika Rzeczycka, oraz dr Diana Oboleńska - autorki monografii i artykułów o ezoteryzmie w kulturze Srebrnego Wieku.
Najnowsza rosyjska literatura popularna jest tematem badawczym dr Katarzyny Arciszewskiej, przygotowującej rozprawę habilitacyjną o motywach wampirycznych i symbolice krwi. Literatura po 1917 roku, jak też kultura i kulturoznawstwo stanowi obszar zainteresowań prof. UG dr hab. Tadeusza Bogdanowicza, autora prac o Płatonowie, Małyszkinie i Sołżenicynie oraz dr Liliany Kality, piszącej o Dombrowskim, Marku Ałdanowie i historii kina rosyjskiego, Działalność naukowa prof. dr hab. Franciszka Apanowicza obejmuje problematykę filozoficzną i poetykę współczesnej prozy rosyjskiej oraz zagadnienia przekładu literackiego.
Zagadnienia językowego oblicza współczesnej Rosji, ekonomii i biznesu wypełniają pracę naukową dr Urszuli Patockiej-Sigłowy, autorki prac o dyskursie Włodzimierza Putina.
Kultura Rosji, współzależność gospodarki, polityki i ekonomii stanowi przedmiot zainteresowań wielu pracowników Katedry: dr Urszuli Patockiej-Sigłowy, prof. UG dr hab. Tadeusza Bogdanowicza, prof. dr hab. Franciszka Apanowicza i dr Katarzyny Vitkovskiej.
Za języki obce w Katedrze odpowiadają: dr Katarzyna Arciszewska (niemiecki), mgr Magdalena Kruk (angielski), mgr Maria Bindas (ukraiński).
Dorobek naukowy pracowników Katedry stanowią monografie, podręczniki oraz liczne artykuły o twórczości wybitnych pisarzy rosyjskich, publikowane w renomowanych wydawnictwach i czasopismach. Rezultaty badań prezentowane były również na wielu między narodowych sympozjach i kongresach w kraju i za granicą: w Rosji, Czechach, Niemczech, Francji, Anglii i w Izraelu. Samodzielni pracownicy Katedry są członkami międzynarodowych Towarzystw Naukowych, Komitetu Słowianoznawstwa, rad naukowych czasopism krajowych i zagranicznych. Od 1976 roku organizowane są (wcześniej przez Zakład Literatury Rosyjskiej) cykliczne między narodowe sympozja na temat literatury i kultury rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Uczestniczą w nich znani badacze modernizmu z Polski, Rosji, Czech, Węgier, Anglii, Finlandii, i Izraela. Dotychczas odbyło się czternaście takich konferencji, których plonem jest sześć tomów materiałów pokonferencyjnych, publikowanych od 1995 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.
Odzwierciedleniem szerokich zainteresowań badawczych pracowników Katedry jest również seria wydawnicza W kręgu literatury rosyjskiej, w której ukazały się trzy tomy prac zbiorowych (1996, 1999, 2006) i dwa tomy jubileuszowe dedykowane długoletnim kierownikom Zakładu Literatury Rosyjskiej prof. dr hab. Janinie Sałajczyk i prof. dr hab. Elżbiecie Biernat.
W ramach katedry istnieje zespół badawczy zajmujący się motywami ezoterycznymi w literaturze, sztuce i muzyce Srebrnego Wieku. W 2012 roku powstało Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości. Wyniki badań publikowane są w zainicjowanej w 2001 roku serii Światło i ciemność. Dotychczas ukazały się cztery tomy w oryginalnej szacie graficznej. Odnotować należy też wyjście monografii wieloautorskiej pod red. Katarzyny Arciszewskiej i Diany Oboleńskiej: Krew - substancja, symbole, mitologia, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2012.
Na szczególne podkreślenie zasługuje także współpraca Katedry z Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie. Jej efektem był udział pracowników na kongresach w Izraelu i dwa wspólne tomy Jews and Slavs, które ukazały się w Jerozolimie pod red. Wolfa Moskovicha i Ireny Fijałkowskiej-Janiak.
Wyświetleń: 18928
Ostatnio modyfikowane: 27.01.2014