Wydział Filologiczny - strona archiwalna Instytuty FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ Wydarzenia, seminaria, konferencje

Wydarzenia, seminaria, konferencje

 • JUBILEUSZ PROFESOR JANINY BARTOSZEWSKIEJ


   
  Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr hab. Janiny Bartoszewskiej, 45-lecia pracy naukowej oraz 25-lecia pełnienia funkcji kierownika Zakładu Języków Wschodniosłowiańskich/Katedry Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego odbył się 14 listopada 2013 na Wydziale Filologicznym. Pani Profesor dr hab. Janina Bartoszewska jest znaną w kraju i za granicą badaczką fonetyki, fonologii,  grafemii i ortoepii w zakresie języków: rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego. Absolwentka dwóch uniwersytetów (Moskiewskiego i Leningradzkiego), położyła niekwestionowane zasługi dla rozwoju gdańskiej rusycystyki i slawistyki.
  Uroczystości towarzyszyło seminarium naukowe zatytułowane Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej, w którym udział wzięli m.in. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, prof. dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. dr hab. Krystyna Szcześniak, prof. dr hab. Marian Szczodrowski, dr inż. Marek Iwanowski, dr Jurand Czermiński. Obradom przewodniczyła dr Wanda Stec, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Wzruszającą laudację wygłosiła Pani Dyrektor prof. UG dr hab. Marcelina Grabska.
  Dr Ewa Konefał odczytała nadesłane Jubilatce życzenia od Konsula Generalnego Republiki Białoruś Pana Aleksandra Korola, profesora Walerego Mokijenko z Uniwersytetu w Petersburgu oraz studentki III roku filologii rosyjskiej Justyny Windorpskiej, przebywającej na stażu naukowym w Kaliningradzie.
  Podczas uroczystości wręczono Pani Profesor księgę jubileuszową, zatytułowaną właśnie Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej,  zredagowaną przez dr Ewę Konefał i dr Katarzynę Wojan. Przy wręczaniu księgi obecna była Pani redaktor Wydawnictwa UG dr Dagmara Zawistowska-Toczek.
  W tomie Od dźwięku do słowa... zamieszczono teksty specjalistyczne z szeroko rozumianej dziedziny filologii i językoznawstwa, dedykowane, często bardzo osobiście, Pani Profesor przez Jej przyjaciół, współpracowników oraz uczniów. Kształtując treść artykułów, autorzy starali się uwzględnić fascynacje naukowe i osobiste upodobania Jubilatki. Księga zawiera 21 artykułów naukowych autorstwa zarówno uznanych w świecie autorytetów nauki (m.in. Walerego Mokijenko), jak i będących aktualnie na drodze do kariery naukowej doktorów i doktorantów. Zaproszeni autorzy są często prekursorami w danej dyscyplinie (filologia śledcza, fotoleksykografia, leksykografia chronologizacyjna, międzyjęzykowa akustyczna konfrontacja dźwięków mowy). Istotnym elementem publikacji jest oprogramowanie Ekaterina-5 z klawiaturą homofoniczną na załączonym dysku CD, autorstwa Juranda Czermińskiego.
  • Galeria zdjęć z Jubileuszu Profesor Janiny Bartoszewskiej. Kliknij zdjęcie poniżej.


 • DZIEŃ WYSOCKIEGO


  7 listopada 2013 roku odbył się wykład z wykładowcą Bałtyckiego Wojenno-Morskiego Instytutu w Kaliningradzie, Katedry języka rosyjskiego, prof. Ovcinnikovą Ladą.
  Spotkanie  organizowane było  w ramach „Dnia Wysockiego”, których celem było  zapoznanie studentów  z życiem W. Wysockiego słowami z Jego autobiografii, słowami Jego wierszy, na podstawie  wspomnień  przyjaciół wielkiego artysty. Spotkanie zakończył pokaz filmu: "Место встречи изменить нельзя".


 • ROZSTRZYGNIĘCIE IV KONKURSU TRANSLATORYCZNEGO


  28 maja 2013 r. ogłoszono zwycięzców IV Konkursu Translatorycznego organizowanego przez Katedrę Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki przy udziale Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku i Rosyjskiego Uniwersytetu Federalnego im. Kanta. Zostali nimi:

  w kategorii TEKST LITERACKI:
  • Alicja Spietelun, III rok I stopnia
  • Katarzyna Drewek, III rok I stopnia
  • Julia Narwojsz, II rok I stopnia
  • Zuzanna Kalicka-Karpowicz, II rok I stopnia
  w kategorii TEKST PUBLICYSTYCZNY:
  • Kamila Pączek, I rok II stopnia
  • Agnieszka Niedbalska, III rok I stopnia
  • Kiriłł Dermanowski, II rok II stopnia

   

  Laureatom gratulujemy! • LARUEACI MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO, LITERATURY I KULTURY


  12.04.2013 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom I etapu

  II Międzynarodowej Olimpiady z Języka Rosyjskiego Literatury i Kultury

  organizowanej przy współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie.
   
  W I etapie Międzynarodowej Olimpiady z Języka Rosyjskiego Literatury i Kultury udział wzięło ponad 400 studentów z Uniwersytetów z Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Grecji i Polski. Czterech studentów Uniwersytetu Gdańskiego uzyskało świetne wyniki w I etapie, dzięki czemu będą oni reprezentowali nasz Uniwersytet w II etapie Olimpiady, który odbędzie się 16-17 maja w Kaliningradzie. Są to: Paulina Burchanowa, Michał Górniak, Paulina Siegień i Aleksandra Wrzosek.


 • SPOTKANIE
 • DYKTANDO JĘZYKA ROSYJSKIEGO


  DYKTANDO JĘZYKA ROSYJSKIEGO odbyło się 26 marca 2013 roku o godz. 10.00 na Wydziale Filologicznym UG, ul. Wita Stwosza 55. Konkurs jest organizowany przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie.


 • 25-27 października 2012


  VI SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA

  „Historia – Polityka – Kultura” 2012

   

  W dniach 25-27 października 2012 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna, VI już edycja Szkoły Polsko-Rosyjskiej „Historia – Polityka –Kultura”, której współorganizatorami byli: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnikami Szkoły Polsko-Rosyjskiej są rosyjscy i polscy doktoranci, młodzi badacze (studenci) zajmujący się naukowo szeroko rozumianą problematyką polsko-rosyjską. Program Szkoły przewiduje udział w wykładach i seminariach, wizyty w instytucjach państwowych, naukowych i organizacjach pozarządowych. Gdańska część tegorocznej edycji Szkoły Polsko-Rosyjskiej przebiegała pod hasłem „Gospodarka i dyplomacja”. W ramach przedsięwzięcia na Wydziale Filologicznym UG zostały wygłoszone wykłady otwarte przeznaczone dla uczestników Szkoły Polsko-Rosyjskiej, a także studentów, doktorantów i pracowników UG: wykład prof. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński) pt. „Z historii projektów polsko-rosyjskiej zgody (XVI-XXI w.)” i wykład prof. Franciszka Nowińskiego (Uniwersytet Gdański) pt. „Dyplomacja przełomu. Gorbaczow-Jelcyn”. W dniu 26.10.2012 r. w Bibliotece Głównej UG odbył się Okrągły Stół  poświęcony stosunkom dyplomatyczno-gospodarczym między Polską a Rosją „Spór o politykę – Polityka sporu”. W dyskusji udział wzięli: Marek Gołkowski (Konsul Generalny RP w Kaliningradzie), Siergiej Puczkow (Konsul Generalny FR w Gdańsku), prof. Zbigniew Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Adam Hlebowicz (Dyrektor Radia Plus Gdańsk). Zarówno wykłady otwarte, jak i Okrągły Stół były tłumaczone symultanicznie na język rosyjski. Dodatkowo rosyjscy i polscy uczestnicy Szkoły spotkali się ze studentami UG – członkami studenckich kół naukowych działających w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej (Kołem Naukowym Wiedzy o Dyplomacji Rosji) i w Instytucie Politologii (Kołem Naukowym „Kratos”). Spotkanie pod nazwą „Być Rosjaninem w III RP. Mission possible” odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych. Kolejna, VI Szkoła Polsko-Rosyjska, jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.

  Ze strony UG w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia był zaangażowany Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. A. Ceynowa, a także dyrekcja i pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej: prof. UG, dr hab. M. Grabska, prof. UG, dr hab. I. Fijałkowska-Janiak, dr W. Stec, mgr K. Rutecka.

   

   

   

   

   

   

    • ERASMUS


  Program Erasmus został uruchomiony w Instytucie w 2010 r. W tymże roku podpisano umowy bilateralne z Trinity College (Dublin, Irlandia) i Universidad de Granada (Granada, Hiszpania). W roku akademickim 2011-2012 podpisano również umowy z New Bulgarian University (Sofia, Bułgaria) i Uniwersytetem w Ostrawie (Ostrawa, Czechy). Od momentu uruchomienia programu umożliwiliśmy wyjazd do uczelni zagranicznych 9 studentom. 3. naszych studentów wyjechało w ramach programu Erasmus na praktyki zawodowe w Anglii, Turcji i Hiszpanii.
  Koordynatorem programu w Instytucie jest dr Tatiana Siniawska-Sujkowska.


 • KONKURS TRANSLATORYCZNY


  Co roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbywają się konkursy translatoryczne, wcześniej - w ramach Zakładu Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej, obecnie - w ramach Zakładu Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki. W roku 2011-2012 zorganizowano III konkurs z tej serii. Młodym adeptom sztuki przekładu zaproponowano teksty w trzech kategoriach: tekst naukowy (artykuł L.W. Szczerby „O trojakom aspiektie jazkowych jawlenij i ob. ekspierimientie w jazykoznanii”), tekst literacki (fragment powieści Wł. Nowikowa „Roman z jazykom”) i publicystyczny (artykuł A. Kolesnikowa „Iditie Siuda, bander logi”). W Konkursie wzięło udział 20 studentów, w tym spoza Uniwersytetu Gdańskiego. Jury w składzie prof. UG, dr hab. Zoi Nowożenowej, prof. UG, dr hab. Alicji Pstygi i dr Tatiana Siniawskiej-Sujkowskiej wyłoniło następujących zwycięzców:
  w kategorii przekład tekstów publicystycznych:
  1. Kiriłł Dermanowski, 1 rok II st.
  2. Jolanta Piaseczna z Poznania
  3. Agnieszka Niedbalska, 2 rok I st.
  w kategorii przekład tekstów naukowych:
  1. Jolanta Szymańska, 1 rok II st.
  2. Marlena Szwichtenberg, 2 rok II st.
  3. Monika Kieloch, 2 rok II st.
  w kategorii przekład tekstów literackich:
  1. Alicja Spietelun, 2 rok I st.
  2. Magdalena Leksztan, 2 rok I st.
  3. Radosław Janczak, 2 rok II st.
  Fundatorami nagród w Konkursie były jak co roku Rosyjski Uniwersytet Federalny im. E. Kanta w Kaliningradzie oraz Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku. Główną nagrodą w Konkursie był wyjazd zwycięzców do Kaliningradu.


 • KONKURS RECYTACJI POEZJI ROSYJSKIEJ


  Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej

  Dnia 09.05.2012 odbyły się uczelniane eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej.
  Do konkursu zgłosiło się siedem osób. W drodze eliminacji uczelnianych do etapu centralnego zostały zakwalifikowane następujące osoby:
  1. Joanna Baum
  2. Justyna Goździewska
  3. Artur Krauze
  Skład komisji:
  • dr Katarzyna Arciszewska (Katedra Rosjoznawstwa Kultury i Literatury Rosyjskiej) 
  • Mgr Olga Jerszowa (Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka)
  • Weronika Słowik – reprezentantka studentów


 • DYKTANDO JĘZYKA ROSYJSKIEGO 2012


  DYKTANDO JĘZYKA ROSYJSKIEGO 2012

  27 marca b.r. odbyła się VI edycja konkursu języka rosyjskiego DYKTANDO 2012. Konkurs organizowany jest przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UG przy współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Wzięło w nim udział 157 uczestników. • MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I KULTURY


  Uroczystość wręczenia nagród laureatom I etapu Międzynarodowej Olimpiady z Języka Rosyjskiego Literatury i Kultury organizowanej przez Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta odbyła się 14 marca 2012 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  W I etapie Międzynarodowej Olimpiady z Języka Rosyjskiego Literatury i Kultury udział wzięło ponad 230 studentów z Uniwersytetów z Litwy, Łotwy, Niemiec, Włoch i Polski. Aż sześciu studentów Uniwersytetu Gdańskiego uzyskało świetne wyniki w I etapie i będą oni reprezentowali nasz Uniwersytet w II etapie Olimpiady, który odbędzie się 11-12 maja 2012 w Kaliningradzie. Są to: Maryna Biazmen, Paulina Burchanowa, Michał Górniak, Witold Pacyno, Weronika Słownik, Anna Zamojska.
  • Galeria zdjęć z wręczenia nagród. Kliknij zdjęcie. • 30 marca 2011 r.


  II KONKURS TRANSLATORYCZNY

  30 marca 2011 r. na Wydziale Filologicznym odbyło się uroczyste wręczanie nagród i ogłoszenie wyników II Konkursu Translatorycznego organizowanego przez Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej przy współpracy z Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. E. Kanta w Kaliningradzie i Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.
  W II edycji Konkursu wzięło udział 17 uczestników, którzy reprezentowali wszystkie stopnie i formy nauczania na kierunkach: filologia rosyjska i rosjoznawstwo. Do tłumaczenia zaproponowano teksty w trzech kategoriach: tekst literacki, tekst naukowy i tekst publicystyczny. Niektórzy uczestnicy przetłumaczyli teksty ze wszystkich kategorii, co znacznie zwiększyło ilość ocenianych przekładów. Po uroczystym wręczeniu nagród wykład pt. Lingwopoetyka ubrania w literaturze współczesnej wygłosiła prof. Natalia G. Babienko z Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. E. Kanta w Kaliningradzie .
  Podobnie jak w ubiegłym roku w nagrodę za pierwsze miejsce naszych studentów laureatów będzie gościł Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta w Kaliningradzie.
  Lista laureatów. Patrz więcej.


 • 19-20 listopada 2009


  TEKST JAKO KULTURA. KULTURA JAKO TEKST

  W dniach 19-20 listopada 2009 r. w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”, zorganizowana przez Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej. Konferencja zgromadziła ok. 80 gości z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Czech, Niemiec. Autorzy zaprezentowali wielość podejść, interpretacji i metod badawczych tekstu w ramach takich bloków tematycznych, jak tekst i dyskurs w przestrzeni kulturowej, semantyka i struktura tekstu, tekst i intertekst, tekstotwórcza rola kultury, metodologia i mechanizmy interpretacji i rozumienia tekstów kultury, etnokulturowa przestrzeń tekstu, tekst kultury w trakcie nauczania języków obcych, kultura jako tłumaczenie. Do niewątpliwych zalet konferencji odnieść należy nie tylko szeroki wachlarz poruszanych problemów, lecz również „wielokulturowość” obiektów badań: mimo że uczestnicy poruszali się przede wszystkim w płaszczyźnie zagadnień polskich i rosyjskich, usłyszeliśmy też refleksje dotyczące języków niemieckiego, czeskiego, angielskiego, ukraińskiego, języków skandynawskich i innych języków i kultur. Skład Komitetu Organizacyjnego: Przewodnicząca - prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa, Sekretarz - dr Tatiana Siniawska-Sujkowska, członkowie: prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga, dr Katarzyna Wojan.
  Refleksje uczestników stały się inspiracją do wydania w 2011 r. monografii pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst” pod redakcją naukową Zoi Nowożenowej.


 • DYKTANTO 2009, KONFERENCJA I SYMPOZJUM


  Konkurs języka rosyjskiego DYKTANDO 2009

  Konkurs języka rosyjskiego DYKTANDO 2009 organizowany przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie.
  24 marca 2009 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyła się trzecia edycja konkursu z języka rosyjskiego – Dyktando 2009. Pomysł zorganizowania dyktanda zrodził się dzięki współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Do udziału w dyktandzie zaproszeni zostali uczniowie Liceów Ogólnokształcących z województwa pomorskiego oraz studenci Uniwersytetu Gdańskiego.
  W dyktandzie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie następujących szkół: V LO w Gdańsku, VIII LO w Gdańsku, XI LO w Gdańsku, XIX LO w Gdańsku, Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Gdańsku, Zespół Szkół Morskich w Gdańsku, III LO w Gdyni, V LO w Gdyni, IX LO w Gdyni, X LO w Gdyni, I LO w Kwidzynie, I LO w Słupsku, V LO w Wejherowie oraz studenci Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Gdańskiego. 
  Dyktando odbywało się w dwóch grupach. Przeprowadzili je pracownicy naukowi z Kaliningradu.
  Laureatami zostali:
  Grupa uczniów:
  I miejsce – Karina Zinkiewicz, uczennica III LO w Gdyni, (naucz. mgr B. Budkiewicz)
  II miejsce – Dawid Dąbrowski, uczeń III LO w Gdyni, (naucz. mgr B. Budkiewicz)
  III miejsce – Marek Kotwica, uczeń IX LO w Gdyni, (naucz. mgr E. Majewska)
  IV miejsce – Witold Pacyno, uczeń XIX LO w Gdańsku, (naucz. mgr A. Lewandowska)
  V miejsce – Małgorzata Zawadzka, uczennica III LO w Gdyni, (naucz. mgr B. Budkiewicz)
  VI miejsce – Alicja Jachimczyk, uczennica III LO w Gdyni, (naucz. mgr B. Budkiewicz)
  Grupa uczniów (pochodzenie):
  I miejsce – Wiaczesław Popławski, uczeń V LO w Wejherowie, (naucz. mgr A. Dampc)

  Grupa studentów:
  I miejsce – Anastasia Oshchepkova, studentka I roku Filologii Rosyjskiej,
  II miejsce – Jelena Giemza, studentka II roku Filologii Rosyjskiej (studia zaoczne),
  III miejsce – Hanna Mikołajczak, studentka I roku Filologii Rosyjskiej (studia II stopnia),
  IV miejsce – Marija Jełfimowa, studentka I roku Filologii Rosyjskiej,
  V miejsce – Justyna Bronk, studentka V roku Filologii Rosyjskiej,
  VI miejsce – Joanna Korycka, studentka I roku Filologii Rosyjskiej.
  Grupa studentów (grupa zerowa): I miejsce – Michał Górniak, student I roku Filologii Rosyjskiej.
  Nagrody ufundowali:
  Rektor UG, prof. dr hab. Bernard Lammek, prorektor ds. studenckich UG, prof. UG, dr hab. Józef Włodarski, Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Rektor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie oraz Dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, Elena Szyłowa. 


  Sympozjum
  Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w rosyjskiej kulturze początku XX wieku 
  Do najważniejszych naukowych wydarzeń 2008 roku, które miały miejsce w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UG należy zaliczyć październikowe Sympozjum, poświęcone naukom tajemnym w kulturze rosyjskiej początku XX wieku. Głównym organizatorem tego spotkania międzynarodowego gremium badaczy Srebrnego Wieku był Zakład Literatury Rosyjskiej, którego pracownicy postanowili uczcić jubileusz twórczyni „gdańskiej szkoły ezoterycznej” - Profesor Elżbiety Biernat.
  Gościem specjalnym był Profesor Jerzy Prokopiuk, wybitny religioznawca, tłumacz i antropozof, autor takich książek jak: Labirynty herezji (1999), Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis aeterna (2000), Szkice antropozoficzne (2003), Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka. Inspiracje i refleksje (2004), Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka (2004), Proces Templariuszy (2005), Dzieje magii, tom 1 (2006), Dusza Ludzka. Oś Świata (2007), Piękno jest tylko gnozy początkiem – (2007), Herezja znaczy wolność, (2008), Mój Jung (2008), Hermes - wysłannik bogów, (2008), który uraczył uczestników sympozjum i gości niezrównanym wykładem inauguracyjnym o mistycznej doktrynie Andrzeja Towiańskiego w kontekście Steinerowskiej antropozofii. Audytorium naszego Wydziału było wypełnione do ostatniego miejsca i wielu studentów, pragnących wziąć udział w laudacji Jubilatki i wysłuchać Profesora musiało zadowolić się relacją z drugiej ręki...
  Owocne obrady trwały dwa dni, a ich plonem jest przygotowywany właśnie zbiór artykułów, który ukaże się niebawem nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego jako trzeci tom cyklu Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w rosyjskiej kulturze początku XX wieku.

  III Międzynarodowa konferencja naukowa
  Leksyka w komunikacji językowej. Skuteczność słowa
  W dniach 1-5 września 2008 roku w Jastrzębiej Górze odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Leksyka w komunikacji językowej. Skuteczność słowa, która, podobnie jak poprzednie, miała na celu prezentację zainteresowań i osiągnięć badawczych przedstawicieli różnych dziedzin (socjologia, psychologia, semiotyka, kulturologia i inne), kierunków badawczych (literaturoznawstwo, glottodydaktyka, leksykologia, leksykografia, lingwistyka komunikacyjna itp.) oraz orientacji językowych (slawiści, poloniści, rusycyści, kaszubolodzy i inni), Wspólnym mianownikiem rozważań było szeroko pojmowane zagadnienie leksyki. Konferencję zorganizował Zakład Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka.
  Skład Komitetu Organizacyjnego: prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska Przewodnicząca,
  dr Żanna Sładkiewicz, dr Joanna Mampe, mgr Anna Hau, mgr Katarzyna Wądołowska-Lesner, mgr Małgorzata Marciszewska.

   W Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej rok 2006 był bogaty w wydarzenia organizacyjne i naukowe:
  • Nawiązano współpracę między Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej i Instytutem Filologii Polskiej a Rosyjskim Uniwersytetem Państwowym im. I. Kanta w Kaliningradzie.
  • Powołana do życia została nowa jednostka Instytutu: Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej. Funkcję kierowniczą powierzono dr hab. Zoi Nowożenowej, prof. UG.
  • Utworzony został Zespół do badań ezoteryzmu w literaturze rosyjskiej początku XX wieku. Pomysłodawcą i założycielem Zespołu jest dr hab. Elżbieta Biernat, prof. UG. W jego skład wchodzą uczennice, doktorantki Pani Profesor i współpracownicy Zakładu Literatury Rosyjskiej, zainteresowani tą problematyką. Wymiernym osiągnięciem Zespołu jest przygotowanie i opublikowanie tomu prac Światłość i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, pod red. E. Biernat i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2006.
  • W październiku odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. W obradach uczestniczyli goście z Moskwy, Wielkiego Nowogrodu, Sankt Petersburga, Woroneża, Kaliningradu, Mińska, Ołomuńca i z polskich ośrodków naukowych. W przygotowaniu znajduje się tom materiałów konferencyjnych, który ukaże się pod redakcją L. Kapały i L. Kality w Wydawnictwie Uniwersytetu gdańskiego w 2007 roku.
  • Zakład Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie i Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Gdańsku były organizatorami tradycyjnych już letnich spotkań (1 -5 sierpniu). Międzynarodowa Konferencja Naukowa 2006 roku odbywała się na temat: Tworzenie wspólnej przestrzeni kulturowej: Nowe książki naukowe i projekty badawcze w Rosji i Polsce na początku XXI wieku.
  • Instytut był współorganizatorem Projektu Polacy – Rosjanie: wzajemne relacje, zorganizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w październiku (18-20) Gdańsku. Referat Mapa Rosji a problem świadomości Rosjan (Z zagadnień geografii symbolicznej) przedstawił prof. dr hab. F. Apanowicz.
  • W marcu odbyło się seminarium językoznawcze Piśmiennictwo słowiańskie, teraźniejszość i przyszłość zorganizowane przez gościa z Krasnojarska prof. dr hab. Tatjanę Grigorjewą. W seminarium wzięli udział językoznawcy rosyjscy, polscy, ukraińscy i z Wydziału Filologiczno-Historycznego UG. Ukazał się już tom materiałów konferencyjnych.
  • W trakcie przygotowania jest Kolejna konferencja naukowa Słowo – z perspektywy językoznawczej i tłumacza III. Odbędzie się ona w dniach 18 –20 października 2007 roku. Organizatorem z ramienia Zakładu Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej jest dr Alicja Pstyga. Wydaje się, że sfera zagadnień mieszczących się w temacie konferencji pozwoli na szerszą dyskusję, czemu winna sprzyjać formuła konferencji – otwarta na różnorodne zainteresowania badawcze i opcje metodologiczne. Przygotowywane referaty ściśle związane z proponowanymi hasłami winny złożyć się na tom monograficzny.
  • Działający w Instytucie zespół studencki Słowianki zajął pierwsze miejsce na Festiwalu Pieśni Studenckiej w Szczecinie. Na decyzję jury wpływ zapewne miały walory głosowe, poziom muzyczny, dobór repertuaru i uroda dziewcząt wchodzących w skład zespołu.