Wydział Filologiczny - strona archiwalna Instytuty FILOLOGII ROMAŃSKIEJ Kierunki badawcze

Katedra Filologii Romańskiej: kierunki badawcze

Katedra Literatur Romańskich
  • Literatury romańskie w perspektywie współczesnej humanistyki.
Celem tego zadania badawczego jest zaproponowanie nowatorskich odczytań literatury włoskiej oraz francuskojęzycznej, a przez to – rozwój sztuki interpretacji, dostarczenie nowych narzędzi rozumienia współczesnego świata, uchwycenie specyfiki dyskursu literackiego na tle innych dyskursów humanistycznych.
  Efektem tego zadania badawczego będą artykuły publikowane w czasopismach oraz rozdziały w monografiach o zasięgu międzynarodowym i krajowym, a także dwa numery redagowanego w Instytucie czasopisma „Cahiers ERTA”.
  Praca nad tym zadaniem badawczym uwzględnia takie priorytety, jak rozwój młodej kadry naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad współczesną literaturą francuską, dalsze awanse naukowe pracowników, w tym badania mające doprowadzić w najbliższej przyszłości do uzyskania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, jak również zrównoważony rozwój badań dotyczących wszystkich epok literackich, od tak zwanej „literatury dawnej” po współczesną.
  Szczegółowe tematy składające się na to zadanie to: myśl antropologiczna i etyczna włoskiego Odrodzenia, Edyp i jego towarzysze: oświeceniowe mitologie władzy, Twórczość kobieca w XIX-wiecznej Francji, Autokreacja we współczesnej literaturze i sztuce, Literatura francuska w perspektywie posthumanistycznej, Deformacja rzeczywistości w literaturze i sztuce.
  • Kultury i literatury romańskie w ujęciu komparatystycznym.
Celem tego zadania badawczego jest, z jednej strony, wpisanie badań romanistycznych w sieć interdyscyplinarnych badań humanistycznych wraz z obejmującą ten program konfrontacją metodologii badawczych, z drugiej zaś – realizacja neofilologicznej misji polegającej na badaniu wzajemnych wpływów kultury obcej i rodzimej.
  Efektem tego zadania badawczego będą artykuły publikowane w czasopismach oraz rozdziały w monografiach o zasięgu międzynarodowym i krajowym, a także przygotowywany drugi tom monografii o recepcji dzieła Ryszarda Wagnera we Francji.
Praca nad tym zadaniem badawczym uwzględnia takie priorytety, jak współpraca międzynarodowa (projekt realizowany częściowo w ramach International Research Association in Popular Literature and Media Culture), dalsze awanse naukowe pracowników, w tym badania mające doprowadzić w najbliższej przyszłości do uzyskania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, jak również zrównoważony rozwój badań dotyczących wszystkich epok literackich, od tak zwanej „literatury dawnej” po współczesną.
Szczegółowe tematy składające się na to zadanie to: Ryszard Wagner a Francja (1813-2013), Powinowactwo sztuk: literatura a muzyka, Polska obecność w literaturze francuskiej XIX wieku, Europejska powieść popularna w Polsce.

Katedra Językoznawstwa i Dydaktyki

  • Językoznawstwo diachroniczne i kontrastywne w problematyce tłumaczeń
  Jest to program badawczy obejmujący 3 warstwy tematyczne, to znaczy temat badań diachronicznych języka i archaizacji tekstu w tłumaczeniach, poprzez sposób oddawania specyfiki języka dawnego w tłumaczeniach współczesnych. Ponadto znajdzie się tu problem tłumaczenia tekstów specjalistycznych w tym tekstów filozoficznych i specyfika takich tłumaczeń. Program ten obejmuje również badania kontrastywne interjęzykowe w ramach języków romańskich (portugalski, hiszpański, francuski), ale także w stosunku do języka polskiego i języków egzotycznych, zapożyczenia i sposób ich adaptacji w języku docelowym. Wyniki tych badań są i będą owocowały awansem naukowym pracowników, oraz są i będą prezentowane w formie artykułów i publikacji oraz wystąpień konferencyjnych. Ich efekty przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat historii języka z jednej strony i różnic językowych z drugiej strony, co ma ogromne znaczenie przy tłumaczeniach tak obecnych w erze globalizacji.
  •  Językoznawstwo dyskursywne w oparciu o badania korpusowe
  Jest to program badawczy opierający się na badaniach i analizach korpusowych i statystycznych dotyczących tekstów /dyskursów mediów i polityki strefy francuskojęzycznej. Badana jest ewolucja poszczególnych warstw języka, zachowań językowych oraz sposobów komunikacji, zjawiska kohezji i koherencji  i wpływ tych czynników na dziedziny mediów i polityki z uwzględnieniem ich skuteczności. Analizie podlegają sposoby argumentacji, obiektywizm/subiektywizm dziennikarski, reporterski i polityczny, przekaz w zależności od środka komunikacji, internetowe formy przekazu jako nowe środki wyrazu i komunikacji. Media i polityka w internecie powodują istotne zmiany dyskursywne w formach wypowiedzi i sposobach komunikacji, na poziomie leksykalnym, semantycznym, morfoskładniowym i idiomatycznym, zarówno w internecie, jak i rzutuje na język poza internetem.
  Wyniki tych badań są i będą publikowane w formie artykułów w pismach francuskojęzycznych oarz w formie książki profesorskiej.
  • Problematyka dyskursu w nauczaniu języka francuskiego jako obcego
  Jest to projekt badawczy, którego celem jest  efekt i przełożenie bezpośrednio pragmatyczne. Opiera się na nurcie dyskursywnym w językoznawstwie, który stanowi tutaj punkt wyjścia do dalszych badań nad zastosowaniem wyników badań językoznawczych dla celów dydaktyki języków obcych. Sposób traktowania i postrzegania języka ma ogromny wpływ na sposób przekazywania go na lekcjach językowych. Wpisuje się tu tematyka różnych form wywiedzi jako reprezentatywnych dla języka, które powinny stanowić punkt referencyjny dla uczniów uczących się języka, takby wychodzić nie od słów lecz od dyskursów właśnie. Pozwala to na przybliżanie języka poprzez jego rozumienie, rozumienie jego funkcjonowania, a nie upraszczanie gramatyki i spłaszczanie semantyki.
  Wyniki tych badań są rozpowszechniane poprzez publikacje naukowe w pismach dydaktycznych oraz poprzez szkolenia nauczycieli języka francuskiego (w ramach Szkoleń Ustawicznych) przez pracowników UG.
Wyświetleń: 13162
Ostatnio modyfikowane: 04.06.2013