Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale Władze

Władze

  • WŁADZE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO


    • Dziekan Wydziału Filologicznego
    prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, e-mail: dziekanat@fil.ug.gda.pl
    tel. 58 523 21 96 lub wew. 21 96
     
     
    Dzień przyjęć:
    poniedziałek w godz. 10.00-12.00 (po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 58 523 21 96 lub wew. 21 96) - pokój nr 2.26
    poniedziałek w godz. 12-13.30 - konsultacje dla studentów i doktorantów
    tel. 58 523 21 66, wew. 21 66
     
    • Prodziekan ds. Studenckich
    dr Urszula Patocka-Sigłowy,
    tel. 58 523 21 66, wew. 21 66, e-mail: upatocka@ug.edu.pl
    • Prodziekan ds. Nauki
    prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek, e-mail: rosiek@terytoria.com.pl
    tel. 58 523 21 66, wew. 21 66
    • Prodziekan ds. Kształcenia
    prof. UG, dr hab. Izabela Kępka
    tel. 58 523 21 66, wew. 21 66, e-mail: izabela.kepka@ug.edu.pl
    • Kierownik Dziekanatu
    dr Katarzyna Świerk
    tel. 58 523 21 96, wew. 21 96, e-mail: dziekanat@fil.ug.gda.pl

    Biogramy:

    Dziekan Wydziału Filologicznego
    prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

     
    Droga naukowa:
    • Magister filologii angielskiej – 1974- UAM w Poznaniu
    • Doktor nauk humanistycznych – 1978 – UAM w Poznaniu
    • Doktor habilitowany -1993- Uniwersytet Gdański
    • Profesor UG – 1995
    • Prorektor ds. nauki 1996-2002
    • Rektor UG 2002-2008
    • Dziekan Wydziału Filologicznego 2008-2012
    • Profesor honorowy Beijing Foreign Studies University - 2008
    Zainteresowania naukowe
    Prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa specjalizuje się we współczesnej literaturze amerykańskiej, historii kultury amerykańskiej, historii teatru amerykańskiego XX wieku, a w szczególności historii teatru afro- amerykańskiego, teorii literatury, semiotyce literackiej i ewolucjonistycznej kognitywistyce literackiej.
    Publikacje i najważniejsze publikacje
    Autor wielu cenionych prac z zakresu kulturoznawstwa i współczesnej literatury amerykańskiej. Do swoich najważniejszych publikacji zalicza monografię Sztuka czarnego teatru 1968-1982, wydaną w 1993 roku oraz współautorstwo (5 rozdziałów, 145 str.) Historii literatury amerykańskiej XX wieku pod red. prof. Agnieszki Salskiej (Universitas, Kraków, 2003). Uczestnik kilkudziesięciu amerykanistycznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, USA, Kanada, Japonia).
    Osiągnięcia dydaktyczne
    Promotor 11 zakończonych doktoratów, 2 recenzje doktorskie, opiekun 4 otwartych przewodów doktorskich, promotor ok. 300 prac magisterskich i kilkudziesięciu prac licencjackich.
    Członkostwo w towarzystwach naukowych
    Członek PASLA, American Studies Association, Europejskiego Stowarzyszenia Badań Amerykańskiego, European International Educators’ Association, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (wiceprezes od 2 kadencji), Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego.

    Prodziekan ds. Kształcenia
     
    prof. UG, dr hab. Izabela Kępka
    Droga naukowa:
    • Magister filologii polskiej – 1989 r., Instytut Filologii Polskiej UG;
    • Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – 2000 r., Wydział Filologiczno-Historyczny UG;
    • Doktor habilitowany – 2011 r., Wydział Filologiczny UG
    Zainteresowania naukowe:
    Język religijny w ujęciu diachronicznym i pragmalingwistycznym; historia języka polskiego; perswazja i manipulacja w języku polityki i reklam; wartościowanie jako językowy element kreowania rzeczywistości.
     
    Ważniejsze publikacje:
    1. Przepowiadanie ks. Hieronima Kajsiewicza CR (1812 – 1873). W kręgu analiz genologicznych i aksjologicznych, Gdańsk 2011;
    2. Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901) – słownictwo i frazeologia, Gdańsk 2005.;
    3. Językowe formy perswazji w polskich kazaniach od średniowiecza po XIX wiek (na przykładzie „Kazań świętokrzyskich”, „Kazań sejmowych Piotra Skargi”, kazań Fabiana Birkowskiego i Hieronima Kajsiewicza, [w:] Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego, s. 601 – 614, Kraków 2008, Polska Akademia Umiejętności;
    4. Trzy kazania o ojczyźnie ( ks. Hieronima Kajsiewicza, Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki ) - tradycja i nowoczesność języka, [w:] Tradycja a nowoczesność. Materiały z konferencji 14 – 16 maja 2007 r., s. 2151 – 162, Łódź 2008.
     
    Osiągnięcia dydaktyczne:
    Promotorka około 40 licencjatów.
     
    Osiągnięcia organizacyjne:
    Współorganizatorka cyklu ogólnopolskich konferencji „Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku”.
     
    Członkostwo w towarzystwach naukowych:
    Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
     
    Prywatnie
    Żona, mama trojga dzieci.

    Prodziekan ds. Studenckich
     
    dr Urszula Patocka-Sigłowy

     

     
    Droga naukowa
    • Magister filologii rosyjskiej – 1995 – Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Gdański
    • Magister ekonomii – 1999 – Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
    • Doktor nauk humanistycznych – 2003 – Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Gdański
     
    Stanowiska w administracji UG
    16.12.1999-30.09.2000 – p.o. Kierownik Zakładu Języków Wschodniosłowiańskich
    15.10.2003-30.06.2004 – p.o. Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej
    01.09.2005-31.08.2008 – Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej ds. Kształcenia
    01.09.2008 – 31.08.2012 – Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. Studentów
     
    Zainteresowania naukowe
    Język wypowiedzi dziennikarskiej, dyskurs medialny, język jako narzędzie perswazji, język polityki, autoprezentacja i kreowanie publicznego wizerunku, wartościowanie w języku, przemiany dyskursu publicznego.
     
    Zainteresowania pozanaukowe
    Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i polityczne (głównie kraje Europy Środkowej i Wschodniej), zagadnienia dyplomacji i prawa międzynarodowego, nowoczesne metody zarządzania organizacją.
     
    Osiągnięcia dydaktyczne
    Promotor 28 prac magisterskich.
     
    Członkostwo w towarzystwach naukowych
    Członek Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” oraz Towarzystwa Kultury Języka.
     

     
    Prodziekan ds. Nauki
     
     prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
     

     

     
    Urodzony w roku 1953 w Gdańsku. Historyk literatury, eseista i wydawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Był członkiem redakcji „Litterariów”, „Punktu” i „Pod­punktu”, a także rocznika „Punkt po Punkcie”. Współredagował z Marią Janion trzy tomy z serii „Transgresje” (Galernicy wrażliwości, 1981, Osoby, 1984, Maski, 1986). Razem ze Stefanem Chwinem napisał książkę Bez autorytetu. Szkice (1981), za którą w 1983 roku otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W latach dziewięćdziesiątych zajmował się kultem pośmiertnym Adama Mickiewicza (Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety, 1997) oraz twórczością kilku pisarzy dwudziestowiecznych (Peiper, Schulz, Białoszewski). Jest współautorem Słownika schulzowskiego (2002) oraz cyklu pięciu podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich („Między tekstami”, 2002–2005). W 2002 opublikował antologię Wymiary śmierci, a w 2008 zbiór szkiców [nienapisane]. W druku znajduje się zredagowana przez niego antologia Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim” oraz druga część nekrografii pt. Spór o martwego wieszcza. Pośmiertne dzieje Adama Mickiewicza.

    Kierownik Dziekanatu
     
    dr Katarzyna Świerk

     

    Droga naukowa
    • Magister ochrony środowiska, Zakład Inżynierii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, 2002 r.,
    • Studia podyplomowe Analityka zanieczyszczeń środowiska i żywności, Politechnika Gdańska, 2004 r.,
    • Doktor nauk chemicznych, Wydział Chemii, 2007 r.
    • Studia podyplomowe Auditing Ekologiczny, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, 2007 r.
    • Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, 2011 r.
    Zainteresowania naukowe
    Specjacja metali ciężkich w osadach galwanicznych i glebach, metody odzysku metali ciężkich z osadów przemysłowych, odnawialne źródła energii
     Najważniejsze publikacje
    1. Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Recovery of chromium from galvanic sludges, Ann. Polish.Chem. Soc., vol.3,2004, 1132-1135
    2. Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Composting of municipal sewage sludge – product quality, Ann. Polish Chem. Soc., vol.3,2004, 1136-1139
    3. Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Sequential extraction of metals from galvanic wastewater sludge, Ann. Polish Chem. Soc., vol.3,2004, 1183-1185
    4. Świerk K., Bielicka A., Bojanowska I., Leaching of heavy metals from galvanic sludge, Ann. Polish Chem. Soc., vol. II, 304-307,2005
    5. Bielicka A., Świerk K., Bojanowska I., Kowalczyk J., Chemical fractionation of heavy metals in galvanic wastewater sludge, Ann. Polish Chem. Soc., vol. II, 114-117,2005
    6. Świerk K., Bielicka A., Bojanowska I., Lempart M., Maćkiewicz Z., Chemical forms of heavy metals in some type of soils, Ann. Polish Chem. Soc, opublikowana w formie elektronicznej wraz z materiałami zjazdowymi PTChem, 2006
    7. Bielicka A., Świerk K., Bojanowska I., Lempart M., Investigation of heavy metals mobility in industrial waste polluted soils, Ann. Polish Chem. Soc., opublikowana w formie elektronicznej wraz z materiałami zjazdowymi PTChem, 2006
    8. Świerk K., Bielicka A., Bojanowska I., Maćkiewicz Z., Investigation of heavy metals fraction in industrial sludge, Polish. J. Environ. Stud., Vol.16, No.3,447-452,2007
    9. Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., „Ekstrakcja sekwencyjna w ocenie mobilności metali ciężkich w układzie gleba/przemysłowy osad ściekowy”, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Nr 31,74-78,2007
    Zainteresowania pozanaukowe
    Programy Unii Europejskiej, pozyskiwanie funduszy na rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego w ramach projektów ministerialnych i regionalnych, popularyzacja zagadnień z zakresu ochrony środowiska na łamach portalu ekologicznego www.ekoinfo.pl
    Członkostwo w towarzystwach naukowych
    Od 2003 roku członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego


  • DYŻURY PRODZIEKANÓW


    DYŻURY PRODZIEKANÓW W SEMESTRZE LETNIM 2013/2014. GABINET 2.24

     

    PRODZIEKAN
    DS. STUDENCKICH
    Sprawy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
    dr Urszula Patocka-Sigłowy
     
    Dyżury:

    • wtorek 10.00-11.00
    • środa 10.00-11.00
    PRODZIEKAN
    DS. KSZTAŁCENIA
    Sprawy studentów zagranicznych.
    Programy Erasmus i Most
     
    prof. UG, dr hab. Izabela Kępka

    Dyżury:

    poniedziałek

    • poniedziałek 10.00-11.00
    • czwartek 8.45- 9.45

     

    PRODZIEKAN
    DS. NAUKI
    Sprawy studiów III stopnia (doktoranckich)
    prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

    Dyżury:
     
    ŚRODA 14.00-15.00
    CZWARTEK 14.00-15.00
    Zakres obowiązków:
    1. Studenckie sprawy regulaminowe:
      • zaliczenie semestru/roku (podpisy w indeksach),
      • wpisy warunkowe,
      • powtarzanie roku,
      • skreślenia z listy studentów,
      • egzaminy komisyjne,
      • umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
    2. Udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
    3. Organizowanie procesu rekrutacji na studia I i II stopnia (warunki rekrutacji, komisje rekrutacyjne).
    4. Sprawy socjalno-bytowe studentów:
      • domy studenckie,
      • stypendia socjalne, specjalne, zapomogi,
      • stypendia rektorskie,
      • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
    5. Liczebność grup i organizacja zajęć:
      • sprawozdania z liczebności grup,
      • harmonogramy sesji egzaminacyjnych,
      • harmonogramy zajęć na studiach niestacjonarnych,
      • plany zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
    6. Praktyki studenckie
    Zakres obowiązków:
    1. Programy kształcenia (studia I i II stopnia).
    2. Udział w pracach Senackiej Komisji Kształcenia.
    3. Udział w pracach Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
    4. Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
    5. Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
    6. Opieka nad studentami zagranicznymi.
    7. Opieka nad programami ERASMUS i MOST.
    8. Opieka nad działalnością studenckich kół naukowych i innymi przejawami rozwoju naukowego studentów.
    9. Promocja Wydziału (Targi Akademia i inne formy).
    10. Współpraca z pracodawcami.
    11. Studia podyplomowe.
    Zakres obowiązków:
    1. nadzór nad prowadzeniem badań własnych
    2. koordynowanie działań związanych z konkursami na finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców i słuchaczy FSD,
    3. dbałość o rozwój kadry naukowej (doktoraty, habilitacje, profesury)
    4. stypendia doktorskie (opiniowanie),
    5. urlopy naukowe (opiniowanie),
    6. nadzór nad ewidencją nadanych stopni naukowych oraz przygotowaniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych,
    7. współpraca naukowa z innymi ośrodkami,
    8. konsultacja merytoryczna corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z działalności naukowo-badawczej oraz wniosku o dofinansowanie działalności statutowej,
    9. nadzór merytoryczny nad przygotowaniem ankiety jednostki.
    Uwaga Studenci! Przychodząc na spotkanie z Prodziekanem proszę nie zapomnieć indeksu!
    Bez okazania indeksu spotkanie nie będzie możliwe.