Wydział Filologiczny - strona archiwalna O Wydziale

O WYDZIALE FILOLOGICZNYM

Największy Wydział na Uniwersytecie Gdańskim w liczbach:
 • 5 000 studentów
 • 310 nauczycieli akademickich
 • 20 kierunków studiów.

 

Pod obecną nazwą Wydział Filologiczny został powołany 1 stycznia 2008 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 października 2007 roku. Powstał z podziału Wydziału Filologiczno-Historycznego na dwie jednostki. Wydział Filologiczny  zaczął działać z początkiem roku akademickiego 2008/2009. Dziekanem Wydziału Filologicznego na kadencję 2008-2012 i 2012-2016 jest prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa.
 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Język w kulturze, kultura w języku!
Poznaj naszą specyfikę! Dołącz do nas!
 
Wydział Filologiczny znajduje się w samym środku nowoczesnego
Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.
To największy Wydział na Uniwersytecie, na którym można studiować
20 kierunków związanych z językami i kulturą świata, Polski, obszaru krajów nadbałtyckich i regionu Pomorza.
Nasze kierunki studiów należą do obszaru
filologii, neofilologii, kulturoznawstwa.
Co można studiować?
Wybierz swoją przyszłość!

 

13 KIERUNKÓW FILOLOGICZNYCH: filologię polską i filologię klasyczną.
W tej liczbie 11 KIERUNKÓW NEOFILOLOGICZNYCH: amerykanistykę, filologię angielską, etnofilologię kaszubską, filologię germańską, filologię romańską, filologię rosyjską, iberystykę, lingwistykę stosowaną, sinologię, skandynawistykę i slawistykę.
6 KIERUNKÓW KULTUROZNAWCZYCH:
NOWOŚĆ od roku akademickiego 2014/205
FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE czyli wiedzę o filmie i kulturze audiowizualnej, a także kulturoznawstwo, niemcoznawstwo (z Wydziałem Historycznym), rosjoznawstwo, wiedzę o teatrze oraz zarządzanie instytucjami artystycznymi.
Unikatowym w skali kraju kierunkiem studiów logopedia– MIĘDZYUCZELNIANY KIERUNEK FILOLOGICZNO-MEDYCZNY, prowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Co jest podstawą kształcenia?

Podstawą kształcenia są języki oraz kultura świata, Polski, obszaru krajów nadbałtyckich i regionu Pomorza. Wydział Filologiczny kształci studentów w czterech nurtach:

 1. Filologicznym:
  Najstarszą jest filologia klasyczna, nowszymi nowożytne języki obce. Ojczystą dla polskich studentów jest filologia polska - kierunek zorientowany na język, literaturę polską, teorię literatury oraz praktyczne zastosowanie języka i komunikacji w procesach społecznych i edukacyjnych
 2. Należącym do filologii nowożytnych nurcie Neofilologicznym:
  Na Wydziale Filologicznym możesz nauczyć się kilkunastu języków obcych, m.in.: angielskiego, chińskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego, serbskiego, chorwackiego, szwedzkiego, duńskiego, fińskiego, norweskiego, kaszubskiego oraz poznać szeroki wachlarz języków i kultur europejskich, i nie tylko europejskich, jak: język chiński na sinologii
 3. Kulturoznawczym:
  W ofercie mamy studia artystyczne, aktorskie, kulturoznawstwo praktyczne i teoretyczne, wpisane w program kierunków studiów takich, jak: kulturoznawstwo, wiedza o filmie i kulturze audiowizulanej, wiedza o teatrze, zarządzanie instytucjami artystycznymi
 4. Filologiczno-medycznym - logopedia - międzyuczelniany kierunek prowadzony jest wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
W nowym gmachu Neofilologii Wydziału Filologicznego UG będzie można uczyć się kilkudziesięciu języków europejskich i pozaeuropejskich.
 
Studiuj na najnowocześniejszym Kampusie w Polsce Północnej
Od roku akademickiego 2015/16 studenci kierunków neofilologicznych rozpoczną studia w nowym budynku, który stoi już na Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Przez najbliższy rok będzie on wyposażany w najnowocześniejszy sprzęt i wszelkie technologiczne udogodnienia, umożliwiające prowadzenie zajęć na europejskim poziomie. Szczególnie istotne dla studiów językowych i nauki języków obcych są pomieszczenia laboratoryjne przeznaczone do prowadzenia ćwiczeń praktycznych: nauki fonetyki oraz tłumaczeń ustnych, symultanicznych, konsekutywnych czy konferencyjnych.
W nowym budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego znajdą się także: Biblioteka Neofilologiczna oraz profesjonalna, nowoczesna sala teatralna i kinowa.
Sercem studiów filologicznych jest jak wiadomo dobrze wyposażona biblioteka. Zapraszamy Was do nowoczesnej Biblioteki Uniwersytetu - BUG, posiadającej ponad 500 miejsc dla czytelników i 170 stanowisk komputerowych. Z większości zbiorów korzystać można w tzw. w wolnym dostępie, co niezwykle ułatwia studiowanie i rozwijanie zainteresowań. Księgozbiór liczy ok. 1,5 miliona woluminów, w tym ponad milion książek. Biblioteka oferuje dostęp do ponad 3 mln. e-książek oraz 100 tys. tytułów czasopism elektronicznych.
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego liczy 1,5 miliona woluminów.
 
Kadra i absolwenci
Kadra naukowa: Zechciej poznać naszą znakomitą kadrę naukową Wydziału Filologicznego, która składa się z ponad 310 nauczycieli akademickich, wśród których jest 90 znakomitych, doświadczonych profesorów: literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców o światowym i ogólnopolskim autorytecie naukowym, a także 160 młodych pełnych pasji naukowej i edukacyjnej doktorów nauk humanistycznych o szerokich zainteresowaniach i wysokich kwalifikacjach. Wśród kadry są praktycy kierunków artystycznych i wolnych zawodów: aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, pisarze, dziennikarze, krytycy sztuki oraz dyrektorzy instytucji artystycznych. Pracownikami Wydziału Filologicznego są takie sławy jak: pisarz prof. dr hab. Stefan Chwin oraz prezes Fundacji Theatrum Gedanense - twórca Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku prof. dr hab. Jerzy Limon.
Znanymi absolwentami Wydziału są m.in. politycy: premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, pisarze: Paweł Huelle, Hanna Cygler, Barbara Piórkowska, Andrzej Kasperek; reżyser Krzysztof Babicki, dziennikarz TVP Kultura Michał Chaciński (przez trzy ostatnie lata dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni) czy aktorka Julia Kamińska.
Co po studiach?
Studia neofilologiczne na Wydziale Filologicznym dają absolwentom doskonałe przygotowanie i profesjonalne narzędzia do nauczania języków obcych i tłumaczeń obcojęzycznych zarówno tekstów specjalistycznych, jak i literackich. Znając specyfikę różnych krajów absolwenci najczęściej podejmują pracę w zawodach: tłumacza, specjalisty w branży reklamowej i public relations, rzecznika prasowego, konsultanta biznesowego w obszarze różnych języków i kultur. Bardzo często rozpoczynają pracę także jako nauczyciele języków obcych lub języka polskiego jako obcego.
Studia na filologii polskiej, wiedzy o teatrze, kulturoznawstwie, zarządzaniu instytucjami artystycznymi lub logopedii dają szeroką gamę specjalności przygotowujących nie tylko do zawodów nauczyciela i logopedy, ale także szeroko pojętego kulturoznawcy i twórcy kultury, m.in. aktora dramatycznego, musicalowego, komediowego, menadżera teatru oraz innych instytucji artystycznych, teatrologa czy filmoznawcy, krytyka sztuki, dziennikarza, publicysty, scenarzysty oraz animatora kultury.
 • Absolwent I stopnia studiów filologicznych lub kulturoznawczych dysponuje umiejętnościami kluczowymi do rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia oraz komunikacji międzykulturowej, jest przygotowany do wykonywania zadań profesjonalnych w wymianie międzynarodowej: kulturalnej, gospodarczej, turystycznej i oświatowej. W obliczu boomu edukacyjnego dzieci i młodzieży może podjąć pracę nauczyciela języków obcych przedszkolach i szkołach podstawowych. Jest do tego w pełni przygotowany zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Absolwent II stopnia studiów filologicznych lub kulturoznawczych w ciągu dwóch lat studiów zdobywa bardzo wysokie kompetencje w zakresie wybranego obszaru kulturowego i językowego, a także w zależności od wybranej specjalności uzyskuje kwalifikacje do nauczania języków obcych we wszystkich typach i poziomach szkół. Posiada specjalistyczną wiedzę o języku, literaturze, kulturze i zarządzaniu.
  Może podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach, placówkach dyplomatycznych: ambasadach, konsulatach oraz instytucjach związanych z Unią Europejską, a także instytucjach o charakterze naukowym: szkołach wyższych, bibliotekach, wydawnictwach, archiwach; w środkach masowego przekazu jako dziennikarz, reporter, publicysta; w międzynarodowych firmach handlowych, turystycznych, reklamowych, konsultingowych, biurach tłumaczeń; instytucjach oraz centrach kultury i sztuki: teatrach, muzeach; w instytucjach administracji publicznej. Może także działać na rzecz współpracy międzynarodowej, upowszechniania i animacji kultury.
 • Absolwent studiów II stopnia może kontynuować karierę naukową na czteroletnich Filologicznych Studiach Doktoranckich (studiach III stopnia) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach studiów doktoranckich można studiować dwie dyscypliny naukowe: językoznawstwo i literaturoznawstwo w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na naszych studiach doktoranckich studiuje obecnie 380 doktorantów.

Zajęcia w laboratorium do nauki tłumaczeń ustnych.

Czy studia na Wydziale Filologicznym UG cieszą się popularnością?
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi najpopularniejsze kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim, a co za tym idzie na Pomorzu. Spośród 14 cieszących się największym powodzeniem kierunków na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytecie Gdańskim, aż 6 prowadzonych było przez nasz Wydział. Startowało na nie od 10,5 do 5 kandydatów na jedno miejsce.
Najbardziej popularnym kierunkiem jest sinologia (filologia chińska), a kolejnymi iberystyka, zarządzanie instytucjami artystycznymi, skandynawistyka filologia angielska oraz amerykanistyka.
Sinologia to jeden z najbardziej popularnych kierunków na Uniwersytecie Gdańskim. Nasi chińscy studenci nauczyli się polskiego i tańczyć krakowiaka, język chiński to wyzwanie dla Ciebie.
 
Jak się dostać?
Rekrutacja na I stopień studiów licencjackich odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z wyjątkiem Logopedii, gdzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są predyspozycje kandydata do zawodu logopedy oraz kierunku Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi, gdzie na specjalność sceniczno-menedżerską obowiązuje sprawdzian przydatności do zawodu (aktorski, ruchowo-taneczny, predyspozycji słuchowych i wokalnych, praktyczny ze śpiewu oraz dykcji).
Rekrutacja na II stopień studiów magisterskich odbywa się na podstawie konkursu dyplomów licencjackich. Na niektóre kierunki obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna lub/i test ze znajomości języka obcego.
Wszystkie informacje o rekrutacji:
Nasz przyszły Studencie!
Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
spotkasz rzeszę 5 000 studentów, starszych kolegów,
którzy już wybrali swoją drogę kształcenia. Dołącz do nich!
Studiuj bawiąc się, baw się studiując, czyli jak twórczo się rozerwać?
Na Wydziale Filologicznym działają:
Akademickie Centrum Kultury - ACK UG Alternator
oraz 30 studenckich kół naukowych, teatrów i czasopism studenckich i naukowych
 
Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego tętni życie studenckie. Tu działa prawie 30 kół naukowych, teatrów oraz czasopism studenckich i naukowych, w których studenci mogą rozwijać swoje pasje i zdobywać umiejętności zawodowe. Studenckie koła naukowe organizują niezwykle interesujące przedsięwzięcia, m.in. naukowe wyprawy terenowe w egzotyczne miejsca, konkursy translatoryczne we współpracy z zagranicznymi partnerami, tematyczne studencko-doktoranckie konferencje naukowe. Studenci Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki prowadzą znany w Trójmieście anglojęzyczny teatr Maybe Theatre Company. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Filologicznych Studiów Doktoranckich w ciągu 5 lat działalności zorganizowało 11 ogólnopolskich konferencji naukowych dla studentów, doktorantów i młodych naukowców, w większości zwieńczonych tomami pokonferencyjnymi. Tematy konferencji to: Lustro - język, kultura, literatura; Zbliżenie; Wynaturzenie; Ucieczka; Furia, Komedie (nie)ludzkie; Sacrum w kinie - dekadę później; Dwudziestolecie mniej znane. Koło zorganizowało też 3 konferencje z cyklu Bestiarium pod nazwami: Kot, Ptaszarnia, Owady-robaki-insekty, Akwarium. Stwarza ono studentom i doktorantom możliwość debiutu naukowego prowadzenia własnych badań naukowych.
 
Imprezy, konferencje i konkursy naukowe na okrągło
Imprezą skierowaną do naszych kandydatów jest Dzień Otwarty Wydziału Filologicznego, który odbywa się cyklicznie podczas Targów Akademia - największych targów edukacyjnych na Pomorzu organizowanych przez Uniwersytet Gdański. W tym roku Dzień Otwarty naszego Wydziału odbędzie się 19 marca 2013. Kandydatów na studia filologiczne i kulturoznawcze już dziś zapraszamy do odwiedzenia naszego Wydziału.
 
Studiując w Gdańsku studiujesz za granicą!
Międzynarodowa wymiana studentów prowadzona jest na Wydziale Filologicznym UG w ramach programów: Erasmus, Program Mobilności Studentów MostDAAD, a także w ramach indywidualnych umów. Daje ona studentom szerokie możliwości rozwoju własnych pasji, wyjazdów zagranicznych, kształcenia na uczelniach partnerskich, a nawet zdobycia dyplomu dwóch uczelni Uniwersytetu Gdańskiego i uczelni zagranicznej:
W ramach współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Duisburg-Essen studenci, którzy studiują co najmniej jeden semestr na kierunku komunikacja międzykulturowa specjalizację germanistyka lub anglistyka w Niemczech zdobywają dwa dyplomy: Uniwersytetu Gdańskiego i uczelni niemieckiej.
Instytut Filologii Germańskiej w ramach programu Erasmus współpracuje z kilkoma uczelniami w Berlinie, Wiedniu, Kolonii, Duisburg-Essen, Lipsku, Veronie. Ma też wymianę praktykantów z Uniwersytetem w Getyndze.
The University of Gdańsk Samuel Beckett Research Group z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki stale współpracuje z wybitnymi badaczami twórczości Becketta m.in.: prof. Stanley'em Gontarskim, prof. H. Porterem Abbottem, prof. Enochem Braterem oraz dr Markiem Nixonem. Każdego roku grupa badawcza organizuje międzynarodowe seminaria poświęcone twórczości Becketta.
Translatoryka anglistyczna jest członkiem sieci akademickiej Erasmus Optimale (Erasmus Network for Professional Translator Training) finansowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury i zrzeszającej 70 partnerów z 31 krajów europejskich. Od 4 lat ma także, w ramach Erasmusa, umowę (Staff Mobility) z City University w Londynie, UK. Wykładowcy translatoryki są promotorami prac magisterskich studentów City University (specjalność: tłumaczenia prawnicze, specjalność: przekład literatury popularnej). Wykładowcy City University prowadzą zajęcia z przekładu literatury popularnej i tłumaczeń tekstów prawnych i prawniczych na naszej translatoryce.
Instytut Filologii Polskiej utrzymuje kontakty z Państwowym Uniwersytetem Grodzieńskim im. Janki Kupały (Białoruś) oraz Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Grodzieńskim jest realizowane poprzez wymianę grup studenckich i towarzyszących im opiekunów naukowych, przyjmowanie na staże naukowe pracowników grodzieńskiej Katedry Filologii Polskiej, promocję doktoratów, wyjazdy pracowników IFP do Grodna z wykładami monograficznymi, uczestnictwo w corocznych, organizowanych przez grodzieńską uczelnię, międzynarodowych konferencjach naukowych. Instytut uczestniczy w programie Erasmus, prowadząc semestralną wymianę studentów oraz wymianę pracowników naukowych w ramach wyjazdów Teaching Staff Mobility z uczelniami partnerskimi: Humboldt-Universtät zu Berlin (Niemcy), Universität Leipzig (Niemcy), Ostravská Univerzita v Ostravé (Czechy). We współpracy z Instytutem Łużyckim w Budziszynie (Niemcy) organizowane są cykliczne seminaria słowotwórstwa łużyckiego. Od 2009 roku Instytut współpracuje z Harbin Normal University w Harbinie (Chiny), współtworząc uruchomioną tam polonistykę (studia licencjackie). W ramach umowy między uczelniami polscy lektorzy, pracownicy Instytutu, prowadzą w Harbinie zajęcia ze studentami jako native speakerzy, a chińscy studenci II i III roku studiują przez rok na filologii polskiej w Gdańsku.
Instytut Filologii Romańskiej współpracuje z CEDEFLES przy Université Catholique de Louvain-la-Neuve w Belgii, Groupe de Recherche sur l'Image et le Texte (GRIT) przy Université Catholique de Louvain-la-Neuve.
Instytut Filologii Wschodniosłowańskiej prowadzi współpracę z: Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja) w zakresie organizacji konferencji naukowych, opracowywania wspólnych publikacji książkowych, cyklicznej organizacji dla studentów Międzynarodowej Olimpiady z Języka Rosyjskiego Literatury i Kultury, a także Dyktanda z języka rosyjskiego, wyjazdów studentów filologii rosyjskiej na praktyki i staże językowe do Kaliningradu; członkostwa w komitetach redakcyjnych czasopism; z New Bulgarian University (Sofia, Bułgaria) oraz Uniwersytetem w Ostrawie (Czechy) - umowa bilateralna programu Erasmus, wymiana młodzieżowa, wyjazdy pracowników naukowych; z Turun Ammatti-instituutti (Turku Vocational Institute) w Finlandii; Centre for International Mobility / Finnish Studies at Universities abroad w Helsinkach (Finlandia) - współpraca w zakresie przygotowań do nauczania języka fińskiego na UG, projekt naukowy European Acoustics Association; Uniwersytetem Saratowskim (Rosja); Syberyjskim Uniwersytetem Federalnym (Rosja); Charkowskim Towarzystwem Leksykograficznym (Ukraina) - członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism oraz Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku i w Warszawie, a także w zakresie organizacji konferencji naukowych ze Związkiem Pisarzy Moskwy.
Katedra Skandynawistyki w Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej jest inicjatorem projektu Polska i jej północni sąsiedzi we współpracy z Uniwersytetem w Sztokholmie i Uniwersytetem w Berlinie oraz projektu Komparatystyczna analiza kultury i literatury polskiej i szwedzkiej po roku 1989 wraz uniwersytetami w Sztokholmie i Lund, współpracuje także z polskimi skandynawistami z Uniwersytetu w Trondheim w Norwegii.
Katedra Filologii Klasycznej utrzymuje kontakty z filologami klasycznymi w Finlandii (Helsinki, Oulu). Dwaj spośród nich są członkami kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego "Studia Classica et Neolatina" wydawanego na Wydziale Filologicznym. Finowie biorą także udział w organizowanych przez Katedrę Filologii Klasycznej corocznych konferencjach z cyklu Colloquia Neolatina.
Katedra Logopedii w ramach podpisanych umów międzyuczelnianych współpracuje z Moskiewskim Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Szołochowa, Instytutem Pedagogiki Korekcyjnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Leningradzkim Państwowym Uniwersytetem im. A. Puszkina w Sankt-Petersburgu oraz z Universitas Studiorum Polonia Vilnensis w Wilnie.
Nowopowstała Katedra Sztuk Scenicznych, prowadząca kierunek zarządzanie instytucjami artystycznymi, ma współpracę z Uniwersytetem Birmingham, King's College w Londynie oraz z Europejską Siecią Festiwali Szekspirowskich.
 
Ucz się nie wychodząc z domu
Jak studiować przez Internet?
W każdym roku akademickim w ofercie Wydziału Filologicznego poza zajęciami obligatoryjnymi przygotowywana internetowa, fakultatywna oferta kształcenia m.in. e-learning i interdyscyplinarne wykłady wydziałowe. Kursy e-learningowe dostępne są na Portalu Edukacyjnym UG. Można tam skorzystać z kursów e-learningowych wspomagających lub zastępujących kształcenie na kierunku filologia.
Rozszerz swoje kompetencje na studiach podyplomowych
Po ukończeniu dwustopniowych studiów magisterskich możesz rozwijać dalsze kompetencje zawodowe. W ofercie studiów podyplomowych Wydział Filologiczny UG ma 14 kierunków studiów podyplomowych m.in. logopedyczne, translatoryczne, skandynawistyczne, zarządzania projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nowością są studia z metodyki nauczania języka angielskiego i niemieckiego, na których można uzupełnić i rozszerzyć kompetencje do nauczania języków obcych.
 
Chcesz więcej informacji o życiu studenckim, specyfice kierunków i rekrutacji?
Więcej informacji o życiu studenckim, specyfice kierunków i rekrutacji na stronach internetowych sześciu instytutów i pięciu katedr na Wydziale Filologicznym, mającym swoją główną siedzibę w sercu Bałtyckiego Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie przy ul. Wita Stwosza 55.
 
Wyświetleń: 78535
Ostatnio modyfikowane: 27.02.2014