Wydział Filologiczny - strona archiwalna System Jakości Kształcenia Dyżury prodziekanów

DYŻURY PRODZIEKANÓW

DYŻURY PRODZIEKANÓW W SEMESTRZE LETNIM 2013/2014. GABINET 2.24

 

PRODZIEKAN
DS. STUDENCKICH
Sprawy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
dr Urszula Patocka-Sigłowy
 
Dyżury:

 • wtorek 10.00-11.00
 • środa 10.00-11.00
PRODZIEKAN
DS. KSZTAŁCENIA
Sprawy studentów zagranicznych.
Programy Erasmus i Most
 
prof. UG, dr hab. Izabela Kępka

Dyżury:

poniedziałek

 • poniedziałek 10.00-11.00
 • czwartek 8.45- 9.45

 

PRODZIEKAN
DS. NAUKI
Sprawy studiów III stopnia (doktoranckich)
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Dyżury:
 
ŚRODA 14.00-15.00
CZWARTEK 14.00-15.00
Zakres obowiązków:
 1. Studenckie sprawy regulaminowe:
  • zaliczenie semestru/roku (podpisy w indeksach),
  • wpisy warunkowe,
  • powtarzanie roku,
  • skreślenia z listy studentów,
  • egzaminy komisyjne,
  • umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
 2. Udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Organizowanie procesu rekrutacji na studia I i II stopnia (warunki rekrutacji, komisje rekrutacyjne).
 4. Sprawy socjalno-bytowe studentów:
  • domy studenckie,
  • stypendia socjalne, specjalne, zapomogi,
  • stypendia rektorskie,
  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
 5. Liczebność grup i organizacja zajęć:
  • sprawozdania z liczebności grup,
  • harmonogramy sesji egzaminacyjnych,
  • harmonogramy zajęć na studiach niestacjonarnych,
  • plany zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 6. Praktyki studenckie
Zakres obowiązków:
 1. Programy kształcenia (studia I i II stopnia).
 2. Udział w pracach Senackiej Komisji Kształcenia.
 3. Udział w pracach Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 4. Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 5. Nawiązywanie współpracy dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi (internacjonalizacja kształcenia).
 6. Opieka nad studentami zagranicznymi.
 7. Opieka nad programami ERASMUS i MOST.
 8. Opieka nad działalnością studenckich kół naukowych i innymi przejawami rozwoju naukowego studentów.
 9. Promocja Wydziału (Targi Akademia i inne formy).
 10. Współpraca z pracodawcami.
 11. Studia podyplomowe.
Zakres obowiązków:
 1. nadzór nad prowadzeniem badań własnych
 2. koordynowanie działań związanych z konkursami na finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców i słuchaczy FSD,
 3. dbałość o rozwój kadry naukowej (doktoraty, habilitacje, profesury)
 4. stypendia doktorskie (opiniowanie),
 5. urlopy naukowe (opiniowanie),
 6. nadzór nad ewidencją nadanych stopni naukowych oraz przygotowaniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych,
 7. współpraca naukowa z innymi ośrodkami,
 8. konsultacja merytoryczna corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z działalności naukowo-badawczej oraz wniosku o dofinansowanie działalności statutowej,
 9. nadzór merytoryczny nad przygotowaniem ankiety jednostki.
Uwaga Studenci! Przychodząc na spotkanie z Prodziekanem proszę nie zapomnieć indeksu!
Bez okazania indeksu spotkanie nie będzie możliwe.
Wyświetleń: 26694
Ostatnio modyfikowane: 17.02.2014