Wydział Filologiczny - strona archiwalna Instytuty FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ Koła naukowe Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Translationis

Gdańskie Studenckie Koło Naukowe Rusycystów Translatoryków i Leksykografów „TRANSLATIONIS”

KOŁO NAUKOWE RUSYCYSTÓW TRANSLATORYKÓW I LEKSYKOGRAFÓW „TRANSLATIONIS”

Studenckie Koło Naukowe Rusycystów Translatoryków i Leksykografów „Translationis” działa przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku od czerwca 2000 roku. Jego inicjatorką i opiekunem jest dr Katarzyna Wojan. Sama idea utworzenia Koła zrodziła się wśród studentów rusycystki pragnących spróbować swych sił w dziedzinie przekładu. Celem działalności studentów skupiających się wokół Translationis jest doskonalenie warsztatu translatorskiego, zdobywanie doświadczeń, pogłębianie wiedzy z zakresu teorii przekładu i leksykografii translatorycznej poprzez organizowanie warsztatów młodych translatoryków, przygotowywanie wystąpień na konferencje naukowe i sesje translatoryczne, nawiązywanie kontaktów z tłumaczami, pisarzami, organizowanie ekspedycji naukowo-krajoznawczych, a także czynny udział w życiu kulturalnym Trójmiasta. Liczba członków waha się w zależności od przejawianej w danym roku przez studentów aktywności (od kilku do kilkunastu osób). Działalność naukowo-przekładowcza studentów filologii rosyjskiej możliwa jest dzięki wsparciu merytorycznemu wykładowców Instytutu, a także finansowemu władz macierzystej uczelni, Fundacji Rozwoju UG oraz Parlamentu Studentów UG. Spotkania członków, jak również sympatyków Koła odbywają się z reguły raz w miesiącu.

Początkowo głównym nurtem działalności translatorskiej młodych rusycystów była praca nad przekładem pokaźnego zbioru autentycznych Listów Bronisława Piłsudskiego, brata Marszałka, pisanych z zesłania z Sachalinu i przechowywanych w Archiwum Biblioteki Narodowej w Wilnie. Członkowie Koła, we współpracy z dr Jurandem Czermińskim (UG), współpracującego z Międzynarodową Fundacją ICRAP, dokonali wyboru (a przede wszystkim przepisania tekstów z często mało czytelnych oryginałów) oraz tłumaczenia tychże listów, a także przekładu wystąpień i referatów naukowych związanych z osobą znakomitego badacza oraz pozostawioną przez niego pokaźną spuścizną; tłumaczone prace opisują kulturę, tradycje i obyczaje narodów Sachalinu i Hokkaido: Ajnów oraz Niwchów (Giliaków). Częściowo materiały te zostały udostępnione na oficjalnej stronie internetowej http: www. panda.bg.univ.gda.pl/ICRAP.

W marcu 2002 na łamach pisma studenckiego „Vivat Akademia” (nr 3/marzec 2002) został zamieszczony artykuł pt. „Broniś nasz kochany…czyli o romansie rusycystów z Koła Naukowego „Translationis” z zapomnianym bratem Marszałka Józefa Piłsudskiego” autorstwa studentki Aleksandry Lech.

Praca nad przekładem Listów Bronisława Piłsudskiego daje niewątpliwie wiele satysfakcji nie tylko związanej z samym przekładem; z tekstów epistolograficznych można zaczerpnąć znacznie więcej – niezwykłą mądrość życiową i uczącą przetrwania swoistą filozofię. Dzięki przedsięwzięciu członków Koła Rusycystów zarówno Fundacja ICRAP, jak i nauka polska została wzbogacona o dokumenty przełożone na język polski (warto dodać, iż Listy zostały przetłumaczone m.in. na język angielski, japoński i litewski).

Jednak nie samym przekładem listów Piłsudskiego młodzi translatorycy żyją. Dzięki Translationis mogą oni dać upust swym zainteresowaniom, czyli dokonywać przekładów fascynujących ich poetów i pisarzy. Koło może poszczycić się następującymi przekładami utworów: J. Baczurina „ Всё про любовь ”, „ В ожидании вишен ”, M. Cwietajevej „ Подруга ”, rozdziału powieści science fiction N. Pierumova „ Рождение мага ”, fragmentu poematu T. Kibirova „ Кольцо ”, wiersza łotewskiego poety J. Rainisa „Lauztas priedes” (z łotewskiego na polski, tłum. Diana Oboleńska), prozy poetyckiej D. Albahari „Niebo” oraz „Opowiadanie niepisane” (z serbsko-chorwackiego na polski), felietony T. N. Tołstej „ Квадрат ”, A. Tołstej „ Кино не будет ”, V. Chłynowa „Cкaзкa o Кapлyшe и eгo дpyзьяx в Цapицынe”, a także piosenki poetyckiej Kayah „Nie ma nie ma Ciebie” (z polskiego na rosyjski). Dorobek (łącznie ponad 50 tytułów, tj. 250 stron) zamieszczany jest w cyklicznie wydawanych Biuletynach Koła redagowanych przez K. Wojan. Dotychczas przygotowano 6 zeszytów: Biuletyn nr 1 (2000/2001 r.) – Listy B. Piłsudskiego; Biuletyn nr 2 (2001/2002) – Listy i spuścizna Bronisława Piłsudskiego; Biuletyn nr 3 (2002) – Przekład literacki – poezja i proza; Biuletyn nr 4 (2003/2004) – Spuścizna Bronisława Piłsudskiego; Biuletyn nr 5 (2003/2004) – Przekład literacki – proza; Biuletyn nr 6 (2006/2007) – Przekład literacki – bajka. Ponadto studenci interesują się tłumaczeniem tekstów specjalistycznych.

Niezwykle ważkim przedsięwzięciem było opracowanie rosyjskojęzycznego przewodnika po Gdańsku Достопримечательности города Гданьска, nie tylko z myślą o turystach (korzystają z niego goście-uczestnicy konferencji naukowych odbywających się na UG w Gdańsku, a także studenci podczas zajęć praktycznych z języka rosyjskiego), ale przede wszystkim o studentach.

A jak łatwo można się przekonać, aktywność studentów nie zna granic. Za cel działalności gdańscy rusycyści stawiają sobie również:

 • przygotowywanie wystaw literackich (wystawa pt. „Wenecja Północy w oczach pisarzy i poetów”, prezentująca fotografie oraz wypowiedzi artystów nt. Petersburga (październik 2001), dwujęzyczne wystawy fotograficzne: „Republika Ałtaj” (grudzień 2010) oraz „Literatura i wydarzenie historyczne związane z Krymem” (czerwiec 2011), będące pokłosiem studenckich ekspedycji naukowych),
 • prezentacja fotografii i prelekcje w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Gdańsku i bibliotekach miejskich (mgr Katarzyna Bielicka, 2010; 2011)
 • przygotowywanie gazetek literackich, organizowanie obozów naukowych i wyjazdów naukowo-krajoznawczych: Sankt Petersburg (sierpień 2001), Republika Ałtaj (wrzesień-październik 2010), Krym (wrzesień-październik 2011),
 • organizowanie Warsztatów Translatorycznych (kwiecień 2004, udział wybitnego teoretyka i praktyka przekładu prof. Edwarda Balcerzana z UAM w Poznaniu),
 • organizacja Warsztatów języka i kultury polskiej dla Polonii, zrzeszonej w Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu (Ukraina, październik 2011); przekazanie Polonii zbioru słowników języka polskiego (ok. 20 woluminów), albumów o Gdańsku;
 • organizowanie spotkań tematycznych, mających na celu pogłębianie znajomości fachowego słownictwa rosyjskiego (wizyty gości z Rosji i Ukrainy),
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych (kwiecień 2001, udział w Studenckiej Konferencji Naukowej Słowiańszczyzna u progu nowego tysiąclecia. Aktualne problemy literatury, języka i polityki oraz nowe spojrzenie na tradycję – UW w Warszawie; listopad 2002 VII Sesja Tłumaczy Literatur Krajów Nadbałtyckich Pieśni Słowian Wschodnich, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku),
 • współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
 • współpraca z Fundacją „Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie” w Wałbrzychu (tłumaczenie strony internetowej z języka polskiego na rosyjski, 2010),
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka w Warszawie (tłumaczenia pisemne polsko-rosyjskie i rosyjsko-polskie, 2011),
 • współpraca z Fundacją Inna Przestrzeń w Warszawie (2011, tłumaczenia pisemne),
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Polonijmym Dom Polski „Zdrój” (2010).

W roku akademickim 2001/2002 Koło zostało wyróżnione przez Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego UG i zgłoszone do międzyuczelnianego konkursu o nagrodę „Czerwonej Róży”.

Kontakt:

Koło Naukowe Rusycystów Translatoryków i Leksykografów „Translationis”
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk
e-mail: finkw@univ.gda.pl (opiekun Koła)

Wyświetleń: 17658
Ostatnio modyfikowane: 25.02.2013